Dotacje na zabytki w 2014 roku – II nabór wniosków

Zgodnie z Uchwałą Nr 32.VII.2011 Rady Miejskiej  Jeleniej Góry z dnia 1 lutego 2011 roku, Miasto Jelenia Góra ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wniosek może złożyć podmiot, który posiada tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w roku 2014. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określa załączona Uchwała.

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 marca 2014 roku. 

Wnioski, sporządzone na obowiązującym wzorze,  należy  składać osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Jelenia Góra przy Pl. Ratuszowym lub drogą pocztową na adres:

Urząd Miasta Jelenia Góra

Wydział Kultury i Turystyki

Plac Ratuszowy 58

58-500 Jelenia Góra

 

Informacji udziela:

  • Tomasz Wrona, tel. 75 75 46 154

 

Dokumenty do pobrania: 

1. Formularz wniosku o udzielenie dotacji,

2. Formularz sprawozdania z wykonania prac,

3. Uchwała Nr 32.VII.2011 Rady Miejskiej  Jeleniej Góry z dnia 1 lutego 2011 roku,

4. Uchwała Nr 171.XX.2011 Jeleniej Góry z dnia 6 grudnia 2011 roku zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 32.VII.2011 z dnia 1 lutego 2011 roku,

5. Wykaz prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych objętych  dofinansowaniem z budżetu miasta Jelenia Góra,

6. Obowiązkowe załączniki do wniosku,

7. Oświadczenie o pomocy de minimis (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.) – dotyczy wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą w związku z dotowanym zabytkiem,

8. Skorygowany harmonogram i kosztorys – wzór.

 

 

Kalendarz FB