Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

Rejestracja:   http://jeleniagora.przedszkola.vnabor.pl

UWAGA: O PRZYJĘCIU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !!!

Przebieg rekrutacji:

Etap wstępny - informator

Od dnia 10 marca 2014 r. na stronie internetowej dla rodziców/opiekunów prawnych dostępny będzie informator zawierający ofertę przedszkoli publicznych znajdujących
się na terenie Miasta Jelenia Góra. Rodzice mają możliwość przeglądania ofert przedszkoli publicznych, w których znajdują się takie informacje jak: dane teleadresowe przedszkola, liczba miejsc w przedszkolu, oferta edukacyjna przedszkola, opis przedszkola;

Od dnia 17 marca 2014r. rodzic/prawny opiekun dziecka, które rozpoczyna edukację przedszkolną, wprowadza do systemu elektronicznego naboru dane dziecka,  otrzymuje hasło i login oraz dostarcza wygenerowaną i podpisaną kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola pierwszego wyboru;

UWAGA RODZICE DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA Miastem Jelenia Góra

Prowadzenie przedszkoli przez Miasto Jelenia Góra  jest zadaniem własnym gminy, dlatego też do jeleniogórskich przedszkoli przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w Jeleniej Górze.

Dzieci zamieszkałe poza Jelenią Górą mogą być przyjęte do jeleniogórskich przedszkoli publicznych po zakończeniu uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego,
jeżeli przedszkola publiczne nadal dysponują wolnymi miejscami.

W związku z tym kartę zgłoszenia dziecka spoza Jeleniej Góry należy złożyć do wybranego przedszkola  w terminie od 17 czerwca 2014 roku do 24 czerwca 2014 roku.

Wypełnianie kart zgłoszenia dziecka do przedszkola

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli trwa od dnia 17 marca 2014 roku, godz. 8.00  do 31 marca 2014 roku do godz. 14.00, obejmuje wprowadzanie do systemu danych dzieci  rozpoczynających edukację przedszkolną i składanie kart zgłoszenia dziecka do przedszkola pierwszego wyboru.

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji rodzic jest zobowiązany do wypełnienia karty zgłoszenia dziecka  do placówki. W karcie zgłoszenia  rodzic  wskazuje w kolejności przedszkola, do których dziecko stara się o przyjęcie.

Istnieją dwa sposoby składania podań przez rodziców:

WARIANT I:

Rodzic/opiekun prawny  wypełnia kartę zgłoszenia elektronicznie poprzez powyższą stronę internetową, a następnie drukuje wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA. Wypełnioną KARTĘ należy podpisać, a następnie złożyć wraz
z dokumentacją potwierdzającą zaznaczone kryteria przyjęć do przedszkola pierwszego wyboru (czyli przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli,
do których dziecko stara się o przyjęcie).  KARTĘ zgłoszenia rodzic składa jedynie
w placówce pierwszego wyboru bez konieczności składania dokumentu w pozostałych przedszkolach.

WARIANT II:

W uzasadnionych przypadkach, jeżeli rodzic/opiekun prawny  nie ma żadnej możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia ręcznie papierową KARTĘ ZGŁOSZENIA  DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (można ją otrzymać w każdym przedszkolu) i udaje się do przedszkola pierwszego wyboru (czyli przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli, do których dziecko stara się o przyjęcie) w celu złożenia karty zgłoszenia wraz z dokumentacją potwierdzającą zaznaczone kryteria przyjęć. Rejestracji w elektronicznym systemie naboru dokonuje przedszkole na podstawie złożonych wcześniej dokumentów. Rodzic/opiekun prawny otrzymuje hasło dostępu
do systemu i w każdej chwili może sprawdzić poprawność danych w systemie
oraz w późniejszym etapie - wynik rekrutacji.

KRYTERIA  NABORU na rok szkolny 2014/2015 i sposób ich dokumentowania

lp

KRYTERIUM  AUTOMATYCZNE

1

miejsce zamieszkania na terenie Miasta Jelenia Góra (art. 20c ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia
2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw – Dz. U z 2014 r., poz. 7)

potwierdzenie zameldowania
na pobyt stały lub czasowy, umowa najmu mieszkania, akt notarialny potwierdzający własność mieszkania, zeznanie podatkowe potwierdzające opłacanie podatku od osób fizycznych na rzecz gminy

KRYTERIA PODSTAWOWE

 ( art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw  - Dz. U z 2014 r., poz. 7)

1

wielodzietność rodziny kandydata*

oświadczenie o wielodzietności

2

niepełnosprawność kandydata*

 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

 

 

(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §  1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona 
 za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

 

3

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata*

 

orzeczenie o niepełnosprawności
lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 ze zmianami) 

           

 

 (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §  1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona  
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

4

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata*

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz
o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 ze zmianami)

 

(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §  1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona 
 za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

5

niepełnosprawność rodzeństwa  kandydata*

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 ze zmianami)

 

(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §  1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona  
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

6

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie*

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
lub akt zgonu oraz oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem                                        

 

(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §  1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona  
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

7

objęcie kandydata pieczą zastępczą*

dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., poz. 135
ze zmianami)  

 

 (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §  1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona  
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

*powyższe kryteria są równorzędne  i mają jednakową wartość

Kryteria ustanowione przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym                                                                                  zgodnie z art. 20c ust. 4  art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych ustaw  (Dz. U z 2014 r., poz. 7)

1

dziecko 5 – letnie podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania szkolnego (dotychczas nieobjęte wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego) (art. 14 ust. 3, 3a ustawy
z 7 września 1990 r. o systemie oświaty - Dz. U.
z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 ze zmianami)

skrócony odpis aktu urodzenia dziecka

2

kandydat, którego oboje  rodzice/opiekunowie prawni pracują lub studiują w trybie dziennym**

Zaświadczenie z zakładu pracy lub uczelni  obojga rodziców/opiekunów prawnych

3

kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w danym w publicznym przedszkolu**

dane ze szkoły

4

kryterium dochodowe na osobę w rodzinie kandydata

oświadczenie o dochodzie

(456 zł netto)**

**powyższe kryteria podane są według hierarchii ważności

 

  • W przypadku braku pisemnego potwierdzenia spełnienia kryteriów wynikających z ustawy z dnia 6 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7), o którym mowa wyżej oraz kryteriów dodatkowych,
    w procesie rekrutacji kryteria te nie będą uwzględniane.

Uwaga:

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U z 2014 r., poz. 7) przez:

1) wielodzietność rodziny - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

2) samotne wychowywanie dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Ponadto dla potrzeb rekrutacji ustala się, że:

1) studiowanie w trybie dziennym traktowane jest jako zatrudnienie w wymiarze 1 etatu;

2) prowadzenie  działalności gospodarczej traktowane jest jako zatrudnienie w wymiarze 1 etatu; w celu dokumentowania spełnia kryterium należy przedstawić zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

ETAPY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI W JELENIEJ GÓRZE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Rodzaj czynności

Termin przeprowadzenia rekrutacji

Termin postępowania uzupełniającego

Publikacja oferty przedszkoli publicznych

10.03.2014 r. godz. 8.00 – 17.06.2014 r. godz. 14.00

10.03.2014 r. godz. 8.00 – 17.06.2014 r. godz. 14.00

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru

17.03.2014 godz. 8.00 – 31.03.2014 r. godz.15.00

02.06.2014 r. godz. 9.00– 06.06.2014 r. godz.14.00

Publikacja wyników rekrutacji i potwierdzanie woli  

07.04.2014 r. godz. 8.00 – 11.04.2014 godz. 15.00

12.06.2014 r. godz. 8.00 – 17.06.2014 godz.14.00

Postępowanie odwoławcze

składanie wniosków
do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

Kalendarz FB