KAWKA - likwidacja lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym

Szanowni Państwo przypominamy o możliwości składania deklaracji dotyczących likwidacja lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym projektu KAWKA, głównym celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie pyłów PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu zagrażających zdrowiu i życiu ludzi w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń i dla których opracowane zostały programy ochrony powietrza, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Więcej informacji znajduje się w tym dziale

 

Kalendarz FB