KAWKA - likwidacja lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym

 

ZAKOŃCZONO NABÓR WNIOSKÓW

ZE WZGLĘDU NA WYCZERPANIE ŚRODKÓW.

 

KAWKA to program, który polega na likwidacji lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych/koksowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła t.j. instalacji c.o. i c.w.u. gazowej lub elektrycznej lub podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Całkowita wartość projektu dla Jeleniej Góry: 10 397 041,81 PLN

z tego źródła finansowania:

  • Dotacja WFOŚiGW we Wrocławiu (15%): 1 425 550,00 PLN
  • Dotacja NFOŚiGW (45%) : 4 276 650,00 PLN
  • Pożyczka WFOŚiGW we Wrocławiu (15%): 1 425 499,07 PLN
  • Udział własny uczestników programu : 2 376 030,00 PLN
  • Dotacja dla mieszkańców wynosi 69% poniesionych kosztów ale nie więcej niż 13 800,00 PLN

Cel programu będzie osiągany, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2. W roku 2014 wykonano termomodernizację i montaż systemu solarnego (zamontowano 30 szt.) dla DPS „Pogodna Jesień” ul. Leśna 3. (Wartość robót budowlanych 711 000,00 PLN z czego dotacja wyniosła 31 000,00 PLN a pożyczka 680 000,00 PLN.) 

 

Tabelka

Zgodnie z §3, pkt.1, ppkt.e umowy dotacji, Beneficjenci, którzy zostali zakwalifikowani do programu oraz otrzymali dotację celową, zobowiązani są utrzymać zmieniony system ogrzewania i nie przywracać zlikwidowanych źródeł ciepła opartych na paliwie stałym przez okres min. 5 lat od dnia rozliczenia dotacji przez Miasto, tj. co najmniej do dnia 31.12.2021 r.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

tel. 75 75 49 890, 75 75 46 315.

 

 

Kalendarz FB