Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Uchwała nr 32.V.2019 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137)

 

Kalendarz FB