Profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniom

W swoim zakresie działania, każda z gmin realizuje programy i działania na rzecz profilaktyki alkoholowej oraz narkomanii, której celem jest wyeliminowanie tych niekorzystnych społecznie zjawisk zarówno z przestrzeni publicznej, jak również w formie doradztwa i wsparcia rodzin dotkniętych tymi problemami.

Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1

Przewodniczący

 

2

Zastępca przewodniczącego

Agata Żmijewska

3

Sekretarz

Magdalena Wiśniewska 

4

Członek

Jolanta Hryniewicka

5

Członek

Edyta Bagrowska

6

Członek

Piotr Byszkowski

7

Członek

Joanna Małecka 

8

Członek

Danuta Romańczuk-Masiowska

9

Członek

Bożena Wachowicz-Makieła

10

Członek

Jacek Winiarski

11

Członek

Wojciech Łabun 

Działania te realizowane są przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleniej Górze.

Komisja inicjuje działania profilaktyczne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Ponadto Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

  • wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry;
  • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta;
  • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
  • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
  • prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;
  • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Do kompetencji  komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.Nr 179, poz.1485 z późn. zm.) oraz  ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).


Kontakt:

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleniej Górze

Urząd Miasta Jelenia Góra 

ul. Plac Ratuszowy 58, pok.212 (II piętro), 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 75 46 347,


 

 

Kalendarz FB