Więcej informacji

 

Żródłem danych dla ideksu jakości powietrza jest strona powietrze.gios.gov.pl prowadzona przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

 

Indeks Jakości Powietrza

Indeksy Jakości Powietrza (po angielsku Air Quality Index - AQI), to proste wskaźniki pozwalające ocenić jakość powietrza. Wyznacza się je w oparciu o pomiary lub prognozy stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza, przede wszystkim:  pyłu zawieszonego frakcji PM10 i PM2.5, ozonu O3, dwutlenku azotu NO2, dwutlenku siarki SO2, benzenu C6H6 i tlenku węgla CO.

W opracowanym i zalecanym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) Polskim Indeksie Jakości Powietrza, dla każdego z tych zanieczyszczeń wyznaczono sześć przedziałów stężeń (klas jakości powietrza), pozwalających ocenić panujące warunki aerosanitarne. Każdej klasie przypisano również odpowiedni kolor.

 

PM10
[µg/m3]

PM2.5
[µg/m3]

O3
[µg/m3]

NO2
[µg/m3]

SO2
[µg/m3]

C6H6
[µg/m3]

CO
[µg/m3]

Oznaczenie kolorem

1. Warunki bardzo dobre

0-21

0-13

0-71

0-41

0-50

0-1

0 - 3000

 

2. Warunki dobre

21-61

13-37

71-121

41-101

51-100

6-11

3001 - 7000

 

3. Warunki umiarkowane

61-101

37-61

121-151

101-151

101-200

11-11

7001 - 11000

 

4. Warunki dostateczne

101-141

61-85

151-181

151-201

201-350

16-21

11001- 15000

 

5. Warunki złe

141-201

85-121

181-241

201-401

351-500

21-51

15001 - 21000

 

6. Warunki bardzo złe

>201

>121

>241

>401

>500

>51

>21000

 

Informacja zdrowotna

Dla każdej z klas Indeksu określono również możliwe skutki zdrowotne jakie niesie dla ludzi przebywanie w takich warunkach oraz proste wskazówki, pozwalające ograniczyć niekorzystne oddziaływanie zanieczyszczeń na organizm.


JAKOŚĆ POWIETRZA BARDZO DOBRA

Jakość powietrza jest bardzo dobra. Warunki idealne dla aktywności na zewnątrz. Zanieczyszczenia powietrza nie stanowią zagrożenia.

 

JAKOŚĆ POWIETRZA DOBRA

Jakość powietrza jest dobra. Warunki dobre dla aktywności na zewnątrz. Zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić minimalne zagrożenie dla osób znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka, w tym dzieci, osób starszych oraz osób z chorobami serca lub dróg oddechowych.

 

JAKOŚĆ POWIETRZA UMIARKOWANA

 

Jakość powietrza jest akceptowalna. Warunki akceptowalne dla aktywności na zewnątrz, choć zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagrożenie dla osób znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka, w tym dzieci, osób starszych oraz osób z chorobami serca lub dróg oddechowych.

JAKOŚĆ POWIETRZA DOSTATECZNA

Jakość powietrza jest dostateczna. Zaleca się ograniczenie aktywności na zewnątrz. Zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla osób znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka, w tym dzieci, osób starszych oraz osób z chorobami serca lub dróg oddechowych. Pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na zewnątrz, zwłaszcza gdy doświadczą takich objawów jak kaszel lub podrażnione gardło.

 

JAKOŚĆ POWIETRZA ZŁA

Jakość powietrza jest zła. Nie zaleca się aktywności na zewnątrz. Osoby znajdujące się w grupie podwyższonego ryzyka, w tym dzieci, osoby starsze oraz osoby z chorobami serca lub dróg oddechowych powinny unikać przebywania na zewnątrz. Pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na zewnątrz.

 

JAKOŚĆ POWIETRZA BARDZO ZŁA

Jakość powietrza jest bardzo zła. Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby znajdujące się w grupie podwyższonego ryzyka, w tym dzieci, osoby starsze oraz osoby z chorobami serca lub dróg oddechowych powinny bezwzględnie unikać przebywania na zewnątrz. Pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na zewnątrz do minimum.

 

Stacja pomiarowa i jej parametry

NAZWA STACJI Jelenia Góra - Ogińskiego KRÓTKA NAZWA STACJI DOL034
KRAJOWY KOD STACJI DsJelGorOgin MIĘDZYNARODOWY KOD STACJI PL0585A
STREFA strefa dolnośląska KLASYFIKACJA STACJI tła
ADRES Jelenia Góra, 58-506, Ogińskiego 6 METODA POMIARU automatyczny
WŁAŚCICIEL Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06

wios@wroclaw.pios.gov.pl

CEL POMIAROWY ochrona zdrowia ludzi
DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA E 15.765659    
SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA N 50.913470 TYP OBSZARU miejski
WYSOKOŚĆ M N.P.M. 345

 

pomiary mierzone metodą automatyczną
PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5 BZN - Benzen CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu
NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10
SO2 - Dwutlenek siarki

UWAGA: Stacja pomiarowa należy do Wojewódzkiego Inspektoriatu Ochrony Środowiska - Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za błędy pomiarowe wynikające z ew. awari urządzenia pomiarowego.


MAPA MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA (link)

Prognozy Jakości Powietrza (WIOŚ)

 

 

Parametry mierzone na stacji metodą automatyczną

Automatyczny monitoring powietrza polega na wykorzystaniu szeregu analizatorów gazowych, selektywnych na dany rodzaj zanieczyszczeń. Do urządzeń doprowadzane jest powietrze atmosferyczne, które następnie analizowane jest różnymi metodami analitycznymi pod kątem obecności i stężenia odpowiednich zanieczyszczeń. Pomiar próbek gazowych wykonywany jest w sposób ciągły, a dzięki bezpośredniej analizie ich w urządzeniach, możliwe jest na bieżąco uzyskiwanie wyników pomiarowych.

 

 

Kalendarz FB