Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Jeleniej Górze w roku 2021

loga ue

Tytuł projektu: "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Jeleniej Górze w roku 2021"

Program: Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025 - Edycja 2021, Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+

Całkowita wartość zadania: 457 778,10 zł

Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa: 128 160,00 zł

Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2021 r.

Zadanie pn. "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Jeleniej Górze w roku 2021" dotyczy działań związanych z bieżącym utrzymaniem w 2021 r. Dziennego Domu „Senior+”, zlokalizowanego przy ulicy Wiejskiej 29 w Jeleniej Górze, który został utworzony i wyposażony w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2015-2020.

Główny cel zadania: zapewnienie wsparcia i adekwatnej pomocy seniorom (nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) zamieszkującym Jelenią Górę oraz zwiększenie ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Cel realizowany jest poprzez wsparcie funkcjonowania w 2021 r. istniejącego Dziennego Domu „Senior+” i obejmuje działania związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka, w tym realizację usług opiekuńczych i socjalnych (w tym 2 posiłki dziennie), a także usług mających na celu aktywizację społeczną seniorów: edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, aktywizujących społecznie, terapii zajęciowej, aktywności ruchowej. Bezpośrednimi adresatami zadania jest 30 osób nieaktywnych zawodowo, w wieku 60+ z terenu miasta Jelenia Góra. Dzięki wsparciu funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w 2021 r. seniorzy z Jeleniej Góry mają możliwość korzystania z szerokiej oferty usług w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu, przy jednoczesnym zaktywizowaniu i zaangażowaniu w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.

Dzienny Dom „Senior+” w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej 29 został utworzony z dniem 1 stycznia 2019 roku (zgodnie z Uchwałą nr 26.IV.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. Rady Miejskiej Jeleniej Góry), a oficjalnie otwarty w lutym 2019 r. Miasto Jelenia Góra otrzymało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 299 861,30 zł na utworzenie i wyposażenie obiektu w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – Edycja 2018. Placówka jest ośrodkiem wsparcia dziennego, który został włączony w strukturę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.

 

Kalendarz FB