Archiwalna Informacja o gospodarowaniu odpadami na rok 2013

 • Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Jelenia Góra jest konsorcjum KOMSIM, w skład którego wchodzą firmy:
   1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: ul. Wolności 161/163 Jelenia Góra
   2. SIMEKO Sp. z o.o.: Biuro - Al. Jana Pawła II 33 Jelenia Góra, Baza magazynowo-transportowa - ul. Krakowska
 • Miejscem zagospodarowania odebranych z terenu miasta Jelenia Góra zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Ścięgnach-Kostrzycy prowadzona prze Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Adres biura: Bukowiec ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice.  W roku 2013 odpady zielone były zagospodarowywane również na Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Lubomierzu, mieszczącej się przy ul. Kargula i Pawlaka 16.
 • W roku kalendarzowym 2013 Miasto Jelenia Góra osiągnęło 12,72 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami opadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła oraz 85,69 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne opadów budowlanych i rozbiórkowych osiągając tym samym wymagane rozporządzeniem Ministra Środowiska wartości. 
 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł w roku 2013 - 60,59 %
 • Na terenie miasta Jelenia Góra funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), prowadzony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  ul Wolności 161/163.  PSZOK funkcjonuje na terenie siedziby MPGK Sp. z o.o. w godzinach od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00 oraz w każdą sobotę w godzinach 8.00-14.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest od mieszkańców w PSZOK prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na ul. Wolności 161/163 oraz dwa razy do roku w kwietniu i październiku z terenu miasta, podczas zbiórek odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon. Ponadto akcje zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych są organizowane przez firmę AG-EKO Aneta Gonera ul. Kolejowa 7  Lubin.

Grupa:

 

Kalendarz FB