Rewitalizacja Jeleniej Góry

 

 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra, kontakt:

Urząd Miasta Jelenia Góra - Wydział Rozwoju Miasta,

Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, II piętro, pok. 209

(przybudówka Ratusza)

tel. 75 75 46 126

e-mail: rewitalizacja@jeleniagora.pl

 Informacja o projekcie
pt. "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023"

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015 – 2023 

 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 został opracowany na podstawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a nie w oparciu o ustawę o rewitalizacji

Zastępca Prezydenta Miasta

Renata Kwiatek 

Raport z monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023

Niniejszy raport jest narzędziem monitoringu realizacji zadań ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji oraz stopnia osiągnięcia celów operacyjnych

Wniosek o wydanie zaświadczenia - WZÓR

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości uzyskania zaświadczenia stwierdzającego czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji, Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz cz

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 0050.911.2017.VII

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia konkursu na partnera do wspólnej realizacji projektu

Ogłoszenie konkursu na partnera do wspólnej realizacji projektu

Prezydent Miasta ogłasza konkursu na partnera do wspólnej realizacji projektu pn. "Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry – Etap II"

Aktualizacja projektów ujętych w LPR

W związku z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023, uprzejmie informuję o możliwości zgłaszania przez Beneficjentów projektów zmian do

Otwarty Konkurs

Otwarty Konkurs na wyłonienie partnera zainteresowanego wspólnym przygotowaniem wniosku i realizacją projektu

Przedłużony nabór wniosków dla wspólnot mieszkaniowych

Wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski do 30 grudnia 2016 r.

Konkurs - działanie 6.3.A i 6.3.C

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

KONFERENCJA

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ - Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023

Aktualizacja

W związku z licznymi zapytaniami otrzymywanymi od wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów dotyczącymi wprowadzenia zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023, Prezydent Miasta podjął decyzję o jego aktualizacji.

Pozytywnie oceniony Program Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 (Uchwała nr 284.XXXIX.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 14.03.2017 r.) został oceniony pozytywnie w zakresie jego zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji...

Uchwała RM w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015 – 2023

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz na podstawie „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”, Ministra Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Rozstrzygnięcie ofertowe - badanie i rekomendacja dwóch sprawozdań finansowych z realizacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2015-2023

Protokół  z przeprowadzonego zapytania ofertowego - udzielenia zamówienia na zadanie: polegające na badaniu i rekomendacji dwóch sprawozdań finansowych z realizacji projektu Lokalnego Programu Re

Spotkanie konsultacyjne połączone z warsztatami w sprawie remontów, odnowy części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych

SPOTKANIA KONSULTACYJNE Z WARSZTATAMI (Prezentacja do pobrania)

KONKURS na remont, odnowę części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacy

Zamówienie na „badanie i rekomendacja dwóch sprawozdań finansowych z realizacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2015-2023"

Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, zaprasza do składania ofert
na wykonanie usługi polegającej na badaniu i rekomendacji dwóch sprawozdań finansowych
z realizacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata
2015-2023, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Konsultacje społeczne Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji

27.04.2016 - Książnica Karkonoska - ul. Bankowa 27 godzina 16:00 -18:00.
28.04.2016 - Termy Cieplickie ul. Park Zdrojowy 5 godzina 13:00-15:00

Zamówienie na opracowanie koreferatu do "Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2025"

Szkolenie z zakresu rewitalizacji [ materiały do pobrania ]

W związku z realizacją projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”, serdecznie zapraszay do udziału w bezpłatnym szkoleniu poświęconym tematyce rewitalizacji.

Zamówienie na przeprowadzenie szkolenia z zakresu rewitalizacji, dla zorganizowanej grupy 60 uczestników w Jeleniej Górze

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu rewitalizacji, dla zorganizowanej grupy 60 uczestników

Ostatnie dni na składanie propozycji projektów do LPR

Szanowni Mieszkańcy, Przedsiębiorcy, Organizacje, Stowarzyszenia. W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2015-2023, raz jeszcze zachęcamy wszystkich do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych do Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Formularz propozycji projektu do LPR

Formularz Propozycji Projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2015-2023

Obszary rewitalizacji

Wstępne obszary rewitalizacji wskazane na mapach (Obszar Jelenia Góra Centrum, Obszar Jelenia Góra Cieplice-Sobieszów)

Prezntacja założeń dotyczących opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji

Wstępne założenia dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2015-2023 - prezentacja multimedialna

Informacja o konsultacjach społecznych dotycząca opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry

Władze samorządowe Jeleniej Góry przystępują do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2023.

Wybór oferenta LPR Miasta Jelenia Góra

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. : Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2015-2023

Oferta na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2015-2023

Miasto Jelenia Góra zaprasza do złożenia oferty na Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2015-2023

Uchwała o przystąpieniu do sporządzania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2015-2023

Rada Miejska Jeleniej Góry podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzania Lokalnego Programu Rewitalizacji

 

Kalendarz FB