Raport z monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023

 
Niniejszy raport jest narzędziem monitoringu realizacji zadań ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji oraz stopnia osiągnięcia celów operacyjnych. Na potrzeby monitoringu w Programie Rewitalizacji określony został zestaw wskaźników monitorujących, do których przyporządkowane zostały poszczególne cele operacyjne. Analizowany każdego roku stopień osiągnięcia wskaźników monitoringu będzie podstawą do sporządzenia w 2021 r. raportu ewaluacyjnego, weryfikującego skuteczność wdrożenia Programu Rewitalizacji oraz korzyści płynące z realizacji zawartych w nim zadań. Dane niezbędne do przygotowania raportu pozyskane zostały przez Wydział Rozwoju Miasta m.in. od wydziałów oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Jelenia Góra. Ze względu na to, że niniejszy raport przygotowywany jest po raz pierwszy (rok 2018 jest pierwszym rokiem następującym po roku objętym monitoringiem), niektóre wskaźniki monitorujące nie zostały jeszcze osiągnięte.
 
 

Raport z monitoringu LPR-u za 2021 r.

Raport z monitoringu LPR-u za 2020 r.

Raport z monitoringu LPR-u za 2019 r.

Raport z monitoringu LPR-u za 2018 r.

Raport z monitoringu LPR-u za 2017 r.

 

 

Kalendarz FB