Rachunki bankowe

 


 Urząd Miasta Jelenia Góra

NIP: 611-238-50-43

Regon: 000579431

 

Miasto Jelenia Góra

NIP: 611-000-38-99

Regon: 230821523


Niezależnie od podstawowych rachunków dochodów gminy i dochodów Skarbu Państwa, Miasto Jelenia Góra wprowadziło indywidualne konta bankowe dla każdego wieczystego użytkownika gruntu, podatnika podatku od nieruchomości ipodatnika podatku od środków transportowych, a także dla osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami.


PODATKI I OPŁATY LOKALNE


Przy dokonywaniu rocznych opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, oraz kolejnych rat podatku od nieruchomości, a także podatku od środków transportowych, można posługiwać się indywidualnym kontem bankowym, przesłanym pocztą dla każdego wieczystego użytkownika gruntów i podatnika podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

 Miasto Jelenia Góra wprowadziło indywidualne numery kont bankowych, na które należy uiszczać bez wezwania, opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
W przypadku nieotrzymania indywidualnego numeru konta prosimy o kontakt z Urzędem Miasta Jelenia Góra Referatem Gospodarki Odpadami ul. Sudecka 29.
Opłat należy dokonywać miesięcznie w terminie do ostatniego dnia miesiąca, za który następuje rozliczenie.
Wpłat można dokonać bez dodatkowych opłat w Banku Millennium Oddział w Jeleniej Górze.
Osoby, które nie otrzymały informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami, proszone są o dokonywanie wpłat na konto bankowe Urzędu Miasta w Millennium Bank

 

89 1160 2202 0000 0002 4013 2984

Kod SWIFT-dla przelewów zagranicznych-BIGBPLPW 

 

Na podstawie uchwały nr 206.XXX.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 czerwca 2016 r.   w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi termin płatności został wyznaczony do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który powstał obowiązek poniesienia opłaty.

Poniżej przestawiono terminy do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w odniesieniu do poszczególnych miesięcy:

1) za miesiąc styczeń z dołu – do dnia 15 lutego danego roku;
2) za miesiąc luty z dołu – do dnia 15 marca danego roku;
3) za miesiąc marzec z dołu – do dnia 15 kwietnia danego roku;
4) za miesiąc kwiecień z dołu – do dnia 15 maja danego roku;
5) za miesiąc maj z dołu – do dnia 15 czerwca danego roku;
6) za miesiąc czerwiec z dołu – do dnia 15 lipca danego roku;
7) za miesiąc lipiec z dołu – do dnia 15 sierpnia danego roku;
8) za miesiąc sierpień z dołu – do dnia 15 września danego roku;
9) za miesiąc wrzesień z dołu – do dnia 15 października danego roku;
10) za miesiąc październik z dołu – do dnia 15 listopada danego roku;
11) za miesiąc listopad z dołu – do dnia 15 grudnia danego roku;
12) za miesiąc grudzień z dołu – do dnia 15 stycznia roku następnego.

W przypadku nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku roczną ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu, w terminie do 15 stycznia roku następnego.

Wpłat można dokonać bez dodatkowych opłat w Banku Millennium Oddział w Jeleniej Górze. 

W przypadku nieterminowego wywiązywania się z zobowiązań wobec Miasta i Skarbu Państwa, dane dotyczące dłużnika i jego zadłużenia zostaną przekazane do Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczych InfoMonitor S.A. zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
Dziennik Ustaw z 2010 r. nr 81 poz. 530


Konto dochodów Miasta
 
Bank Millennium S.A.
98 1160 2202 0000 0000 6011 5566
 
wpłaty z tytułu:
 
podatku od nieruchomości
podatku od środków transportowych
podatku rolnego
podatku leśnego
opłaty skarbowej,
opłaty miejscowej,
opłaty uzdrowiskowej,
opłaty targowej.
 Bank Millennium S.A.
10 1160 2202 0000 0004 8158 4187
 
wpłaty z tytułu:
 
opłat za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością gminy,
opłat za zajęcie pasa drogowego,
opłat z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów będących własnością gminy,
opłat z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności,
opłat z tytułu wykupu gruntów na własność,
opłat za kartę wędkarską,
opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
 


Bank Millennium S.A.
81 1160 2202 0000 0004 5109 0571
 
wpłaty z tytułu:
 
opłat z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu

Konto depozytowe
 
Bank Millennium S.A.
97 1160 2202 0000 0000 6011 5681
 
wpłaty między innymi z tytułu:
 
wadiów przetargowych,
kaucji,
zabezpieczeń należytego wykonania umów

 
Konto dochodów Skarbu Państwa
 
Bank Millennium S.A.
74 1160 2202 0000 0000 6011 5610
 
wpłaty między innymi z tytułu:
 
opłat za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa,
opłat za dowody osobiste,
opłat za dane adresowe

 
Opłaty za usuwanie pozostawionych pojazdów
 
38 1160 2202 0000 0002 7755 5435
 
Opłaty jakie wpływają na konto:
1. opłata za holowanie pojazdu
2. opłata za odstąpienie od holowania
3. opłata za parking związany z holowaniem pojazdu
4. opłata za demontaż pojazdu.
 
Uwaga !
Uiszczając opłaty za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew. Oznaczyć rodzaj opłaty (ewentualny identyfikator) i starannie opisać dane wnoszącego opłatę.

 

Kalendarz FB