Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW - Dominika Jagielska

Pl. Ratuszowy 58
(parter, pokój nr 4)

tel. 75 75 46 110

email: rzecznik_um@jeleniagora.pl

 

 

Miejski Rzecznik Konsumentów w Jeleniej Górze przyjmuje Konsumentów w następujących godzinach:

 

poniedziałek: 12:00 – 15:30

wtorek, środa: 7:30 – 11:30

czwartek: 11:30 -16:30

piątek: 11:30 – 14:30

Uwaga: Nie pasują Ci powyższe godziny? Zadzwoń: 75 75 46 110.

Aktualne informacje, na temat zmian w godzinach przyjęć i o dniach wolnych, znajdują się na stronie:
https://www.facebook.com/MiejskiRzecznikKonsumentowJG/

BEZPŁATNA INFOLINIA DLA KONSUMENTÓW:
W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać pod numerami Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz 222 66 76 76, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00 (opłata wg taryfy operatora).

 

 

Miejski Rzecznik Konsumentów nie udziela porad oraz nie podejmuje interwencji w sprawach zgłoszonych za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub portalu Facebook. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady lub informacji proszone są o kontakt telefoniczny (75 75 46 110) lub osobisty (Plac Ratuszowy 58 – parter, pok. 4).

Wniosek o interwencję powinien zawierać:
    1.  imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy – konsumenta,
    2.  numer telefonu i e-mail wnioskodawcy - konsumenta (opcjonalnie),
    3.  dane przedsiębiorcy (imię, nazwisko, nazwa, adres),
    4.  szczegółowy opis sprawy,
    5.  sprecyzowanie żądania wobec przedsiębiorcy (naprawa rzeczy, wymiana rzeczy na wolną od wad, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy),
    6.  do wniosku należy załączyć kopie dokumentów związanych ze sprawą:
        ◦  dowód zakupu (paragon, faktura),
        ◦  umowa sprzedaży lub o świadczenie usług,
        ◦  zgłoszenie reklamacyjne,
        ◦  odpowiedź sprzedawcy na reklamację,
        ◦  wszelka korespondencja w sprawie.

Pobierz:

Wniosek o interwencję rzecznika (wzór)
Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych

 

Miejski Rzecznik Konsumentów udziela pomocy wyłącznie konsumentom. Zgodnie z art. 22 [1] kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Miejski Rzecznik Konsumentów w Jeleniej Górze udziela pomocy wyłącznie mieszkańcom Jeleniej Góry. Mieszkańcy innych powiatów/miast na prawach powiatów mogą uzyskać pomoc rzecznika konsumentów w swoim powiecie/mieście. Dane teleadresowe właściwego rzecznika należy ustalić w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta, na terenie którego zamieszkuje konsument. Dane te są dostępne również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl

Miejski Rzecznik Konsumentów występuje do przedsiębiorcy po wyczerpaniu przez konsumenta drogi postępowania reklamacyjnego.

Rzecznik nie dysponuje środkami, za pomocą których mógłby wymusić na przedsiębiorcy spełnienie roszczeń konsumenta. Rzecznik nie ma również kompetencji do przeprowadzania postępowania dowodowego (brak uprawnień kontrolnych oraz możliwości powołania rzeczoznawcy). Działania rzecznika stanowią głównie próbę rozwiązania sprawy w sposób polubowny; podjęcie interwencji nie jest równoznaczne z wypełnieniem wszelkich roszczeń konsumenta. W przypadku, gdy przedsiębiorca, pomimo interwencji rzecznika, odrzuci roszczenie konsumenta i polubowne zakończenie sporu okaże się niemożliwe, dla dalszego dochodzenia roszczeń konsumentowi pozostaje droga sądowa.

Należy pamiętać, że działania prowadzone przez rzecznika nie przerywają biegu przedawnienia. Decydując się na złożenie powództwa w sądzie konsument powinien pamiętać, że roszczenia dotyczące:
    • niezgodności towaru z umową przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu,
    • umów o dzieło - przedawniają się w terminie dwóch lat od dnia wydania dzieła.
      
Rzecznik nie pomoże w sprawach:

    • pomiędzy osobami fizycznymi,
    • pomiędzy przedsiębiorcami,
    • z organami administracji publicznej oraz spółdzielniami mieszkaniowymi,
    • z tytułu naruszenia dóbr osobistych,
    • z zakresu ochrony danych osobowych,
    • z zakresu ochrony praw pacjentów,
    • z zakresu prawa pracy

Przydatne linki:

    • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - www.uokik.gov.pl
    • Federacja Konsumentów - www.federacja- konsumentow.org.pl
    • Stowarzyszenie Konsumentów Polskich - www.konsumenci.org
    • Europejskie Centrum Konsumenckie - www.konsument.gov.pl
    • Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Jeleniej Górze  - wiih.ibip.wroc.pl
    • Urząd Komunikacji Elektronicznej - www.uke.gov.pl
    • Arbiter bankowy - www.zbp.pl
    • Rzecznik Finansowy - www.rf.gov.pl
    • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich -  www.rpo.gov.pl
    • Urząd Regulacji Energetyki - www.ure.gov.pl

 

Kalendarz FB