rewitalizacja

Zaproszenie na spotkanie warsztatowo-informacyjne

Przyjdź na warsztaty – poznaj możliwości zgłaszania projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra 

W związku z rozpoczęciem II etapu prac nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra (uchwała nr 520.LIII.2022 Rady Miejskiej Jeleniej Góry 

z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra) zapraszam mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowe, zarządców nieruchomości, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz innych interesariuszy procesu rewitalizacji do udziału w spotkaniach warsztatowo-informacyjnych, 

w jednym z dwóch wybranych terminów:

 • 15 września br., godzina 16:00 - Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60,
 • 16 września br., godzina 12:00 - Muzeum Przyrodnicze.

Podczas spotkań zaprezentowane zostaną informacje dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra, głównych założeń tego programu oraz istoty procesu rewitalizacji – możliwych zagrożeń i wyzwań. Część warsztatów poświecona zostanie prezentacji formularza służącego do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji, typów zadań możliwych do zgłoszenia oraz sposobów i terminów składania formularzy do Urzędu Miasta Jelenia Góra. Prowadzący spotkanie - doradcy ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „Delta Partner” służyć będą wiedzą, pomocą i wsparciem, w kwestii nurtujących Państwa pytań oraz wypełniania formularzy zgłaszania projektów.Nabór przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra prowadzony jest w terminie od 12 do 30 września 2022 r.

Sposób zgłoszenia przedsięwzięcia 

Wypełnienie formularza i dostarczenie w jednym z wybranych sposobów:

 • za pomocą elektronicznego formularza: https://ankieta.deltapartner.org.pl/gpr_jelenia_gora_nabor_projektow
 • osobiście w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58 (Wydział Rozwoju Miasta, II piętro, pokój 209) lub przy ul. Sudeckiej 29 (dodatkowo, mile widziane będzie przesłanie formularza w wersji edytowalnej, na adres e-mail: rewitalizacja@jeleniagora.pl)
 • przesłanie listem na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

W załączeniu:

 

 

Raport z monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023

 
Niniejszy raport jest narzędziem monitoringu realizacji zadań ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji oraz stopnia osiągnięcia celów operacyjnych. Na potrzeby monitoringu w Programie Rewitalizacji określony został zestaw wskaźników monitorujących, do których przyporządkowane zostały poszczególne cele operacyjne. Analizowany każdego roku stopień osiągnięcia wskaźników monitoringu będzie podstawą do sporządzenia w 2021 r. raportu ewaluacyjnego, weryfikującego skuteczność wdrożenia Programu Rewitalizacji oraz korzyści płynące z realizacji zawartych w nim zadań. Dane niezbędne do przygotowania raportu pozyskane zostały przez Wydział Rozwoju Miasta m.in. od wydziałów oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Jelenia Góra. Ze względu na to, że niniejszy raport przygotowywany jest po raz pierwszy (rok 2018 jest pierwszym rokiem następującym po roku objętym monitoringiem), niektóre wskaźniki monitorujące nie zostały jeszcze osiągnięte.
 
 

Raport z monitoringu LPR-u za 2021 r.

Raport z monitoringu LPR-u za 2020 r.

Raport z monitoringu LPR-u za 2019 r.

Raport z monitoringu LPR-u za 2018 r.

Raport z monitoringu LPR-u za 2017 r.

 

Aktualizacja projektów ujętych w LPR

W związku z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023, uprzejmie informuję o możliwości zgłaszania przez Beneficjentów projektów zmian do zadań ujętych w programie rewitalizacji.

Zmiany należy zgłaszać poprzez wypełnienie formularza propozycji projektów do LPRu, który należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, Wydział Rozwoju Miasta, II piętro, pok. 209 (dobudówka Ratusza) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego br.

Przedłużony nabór wniosków dla wspólnot mieszkaniowych

Przedłużony nabór wniosków dla wspólnot mieszkaniowych do 30 grudnia 2016 r. 

Poniżej ogłoszenie o konkursie nr RPDS.06.03.03-IZ.00-02-143/16:


Informacje ogólne   Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów:

Poddziałanie 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ

Nabór w trybie konkursowym – dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej określonej w Strategii ZIT AJ[1].

 
Pełna nazwa i adres właściwych instytucjiorganizujących konkursy: Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Miasto Jelenia Góra, któremu zostało powierzone zarządzanie Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej pełniące rolę Instytucji Organizującej Konkurs.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław
oraz ZIT AJ, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej.

Porozumienie  zawarte pomiędzy IZ RPO WD a Miastem Jelenia Góra pełniącym funkcję lidera ZIT AJ i pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD, reguluje zasady współpracy (prawa i obowiązki) w ramach ww. konkursu.
Przedmiot konkursów, w tym typy projektów podlegające dofinansowaniu: Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 6.3.B Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, tj.:

6.3.B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków[2] mieszkalnych (nie ma możliwości budowy nowych obiektów).

Dla konkursu  w ramach poddziałania 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (RPDS.06.03.03-IZ.00-02-143/16), ww. typ projektu musi być realizowany na obszarze ZIT AJ.

Części  wspólne  budynku – części  budynku (i istniejących w nim urządzeń), które nie służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli lokali, na którym wzniesiono budynek. Co do zasady za części wspólne uznaje się: ściany zewnętrzne, fundamenty, dach, strychy, korytarze, kominy, pralnie, suszarnie, przechowalnie wózków dziecięcych, instalacje centralnego ogrzewania, kanalizacyjne, czy elektryczne, ściany nośne, windy.

IZ RPO WD nie określa zamkniętego katalogu części wspólnych budynku, o tym co jest częścią wspólną decydują w dużej mierze postanowienia umów o ustanowieniu odrębnej własności lokalu.

Możliwe są działania poprawiające efektywność energetyczną, analogiczne do działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej  i  sektorze mieszkaniowym” (schematy 3.3. A i 3.3. B).

Wartość takich inwestycji nie może przekraczać 49% wartości wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie.

Wszystkie wspierane przedsięwzięcia powinny uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach działania 6.3 nie ma możliwości wsparcia projektów z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego (chronionego, treningowego, wspieranego) i socjalnego.

Wszystkie projekty planowane do realizacji muszą być ujęte w lokalnym programie rewitalizacji lub w dokumencie równorzędnym[3] (dokument równorzędny to taki, który zawiera wszystkie niezbędne elementy programu rewitalizacji, zgodnie z Wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020. Obszary rewitalizowane powinny być wyznaczane z uwzględnieniem kryteriów przestrzennych, ekonomicznych oraz społecznych odnoszących się do danej jednostki terytorialnej – gminy.

Umieszczenie projektu w programie rewitalizacji jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach RPO WD 2014-2020. Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeśli projekt wraz z elementami go charakteryzującymi zostanie wpisany do programu rewitalizacji na  listę: „A”. Na liście A zostaną umieszczone projekty z działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”. IZ RPO WD będzie prowadzić wykaz dla wszystkich pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji.

Preferowane będą projekty:

 •  dotyczące zabytków wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu lub obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków;
 •  realizowane w partnerstwie.

Nie będą finansowane:

 • Wydatki na remont, odnowę części usługowej, produkcyjnej itp., związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej we wspieranych w projekcie budynkach[4].
 • Wydatki na remont, odnowę części związanej z prowadzeniem działalności administracyjnej we wspieranych w projekcie budynkach[5].
 • Wydatki na termomodernizację przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie.

Kategorią interwencji  (zakresem interwencji dominującym) dla niniejszych konkursów jest kategoria 054 Infrastruktura mieszkalnictwa.  

Typy beneficjentów: O dofinansowanie w ramach konkursów mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 •  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 •  jednostki organizacyjne jst;
 •  jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
 •  wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
 •  towarzystwa budownictwa społecznego;
 •  organizacje pozarządowe.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:     Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 2 932 800 EUR, tj. 12 886 723 PLN  
  Alokacje przeliczono po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w czerwcu 2016  r. 1 euro = 4,3940 PLN.

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów w poszczególnych naborach.
Minimalna wartość projektu: Minimalna wartość projektu: 100 tys. PLN.
Maksymalna wartość projektu: Nie dotyczy.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu:   Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:

1. w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych;
2. w przypadku projektu objętego pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 60%;
3. w przypadku projektu objętego pomocą de minimis, maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 60% ale nie więcej niż równowartość 200 000 euro dla podmiotu na 3 lata podatkowe.

W przypadku projektów częściowo objętych pomocą publiczną powyższe zasady stosuje się do każdej z części, co oznacza, że poziom dofinansowania projektu określa się oddzielnie dla każdej części. W takim przypadku łączny poziom maksymalnego dofinansowania w projekcie może być wyższy niż wynikający z reguł pomocy publicznej (ale nie więcej niż 60%).

Wszystkie ww. regulacje dotyczące pomocy publicznej dostępne są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na podstawie zapisów Kontraktu Terytorialnego, projekty rewitalizacyjne mogą otrzymać dodatkowy wkład z Budżetu Państwa tytułem uzupełnienia wkładu krajowego, za wyjątkiem projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013. Decyzja o wkładzie z Budżetu Państwa zostanie podjęta na etapie rozstrzygnięcia konkursu.  
Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych:     Wkład własny beneficjenta na poziomie projektu  wynosi co najmniej 40%.  
Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu:   Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie snow-umwd.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie od godz. 8.00 dnia 01 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00 dnia 30 grudnia 2016 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.


Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami).

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich mieszczącej się pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Funduszy Europejskich ul. Mazowiecka 17 50-412 Wrocław II piętro, pokój nr 2020

b) za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego,  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Funduszy Europejskich ul. Mazowiecka 17 50-412 Wrocław II piętro, pokój nr 2020

Zgodnie z art. 57 § 5 KPA termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA 

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku. Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w zamkniętej kopercie (lub innym opakowaniu np. pudełku), której opis zawiera następujące informacje:

– pełna nazwa Wnioskodawcy wraz z adresem
– wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr …………..
– tytuł projektu
– „Nie otwierać przed wpływem do Wydziału Wdrażania EFRR”.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas dostarczyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu wnioskodawcy.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, IZ RPO WD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.
Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu: Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie, który dostępny jest poniżej w ramach dokumentacji konkursowej.
Dowiedz się więcej – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich lub na adresy poczty elektronicznej: Zapytania do ZIT AJ (w zakresie Strategii ZIT AJ) można składać za pomocą:

 • E – maila: zitaj@jeleniagora.pl
 • Telefonu: 75 75 46 255  oraz 75 75 46 286
 • Bezpośrednio w siedzibie:

Wydział Zarządzania ZIT AJ, Jelenia Góra,  ul. Okrzei 10, pokój nr 107, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.00

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane poniżej w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.

 
[1] W skład Aglomeracji Jeleniogórskiej określonej w Strategii ZIT AJ wchodzą Miasta i Gminy:Miasto Jelenia Góra, Gmina Janowice Wielkie, Gmina Jeżów Sudecki, Miasto Karpacz, Miasto Kowary, Gmina Mysłakowice, Miasto Piechowice, Gmina Podgórzyn, Gmina Stara Kamienica, Miasto Szklarska Poręba, Gmina i Miasto Gryfów Śląski, Gmina i Miasto Lubomierz, Miasto i Gmina Mirsk, Miasto i Gmina Wleń, Gmina Pielgrzymka, Miasto i Gmina Świerzawa, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja.
[2] Budynek – zgodnie z definicją ujętą w Art. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) – to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
[3] Przez dokument równorzędny należy rozumieć lokalny, miejski lub gminny programy rewitalizacji. Dokument równorzędny to taki, który zawiera wszystkie niezbędne elementy programu rewitalizacji, zgodnie z Wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020.
[4] Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dlatego należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne.
[5] Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z prowadzeniem działalności administracyjnej. Dlatego należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności administracyjnej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne.


Dokumentacja konkursowa:


Komunikaty i wyjaśnienia:

Często zadawane pytania i odpowiedzi:

Konkurs - działanie 6.3.A i 6.3.C

Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.06.03.03-IZ.00-02-171/16 dla Poddziałania 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ.

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów:

Poddziałanie 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ
Nabór w trybie konkursowym – dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej określonej w Strategii ZIT AJ Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Miasto Jelenia Góra, któremu zostało powierzone zarządzanie Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej pełniące rolę Instytucji Organizującej Konkurs. Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław oraz ZIT AJ, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej. Porozumienie  zawarte pomiędzy IZ RPO WD a Miastem Jelenia Góra pełniącym funkcję lidera ZIT AJ i pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD, reguluje zasady współpracy (prawa i obowiązki) w ramach ww. konkursu.

RPO Dolny Śląsk treść ogłoszenia

Aktualizacja

W związku z licznymi zapytaniami otrzymywanymi od wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów dotyczącymi wprowadzenia zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023, Prezydent Miasta podjął decyzję o jego aktualizacji.

Beneficjenci chcący dokonać zmian w ujętych już w programie rewitalizacji projektach proszeni są o wypełnienie formularza propozycji projektów do LPRu. Formularze należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, Wydziału Rozwoju Miasta, II piętro, pok. 209 (dobudówka Ratusza) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października br. 

Opinia

KONFERENCJA

 


 

Protokół z konferencji podsumowującej projekt dotyczący opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023  – 6 października 2016 r.


 

Zaproszenie na konferencję Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem realizacji projektu pn."Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, mam przyjemność zaprosić Państwa na konferencję podsumowującą projekt. Konferencja odbędzie się 6 października 2016 r. w Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska przy ul. Bankowej 27, o godzinie 13:00.

Rewitalizacja miast jest procesem wieloaspektowym, w którym coraz większą rolę odgrywają czynniki społeczne. Umiejętne dostosowanie planowanych przedsięwzięć do zidentyfikowanych potrzeb lokalnych oraz istniejących uwarunkowań jest szansą na osiągnięcie pożądanych efektów rewitalizacji.

W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 ujętych zostało szereg projektów, których realizacja przyczyni się do ograniczenia zjawisk kryzysowych zidentyfikowanych w mieście oraz rozwiązywania problemów o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, technicznym oraz przestrzenno-funkcjonalnym.

Chcąc przybliżyć Państwu proces opracowania programu rewitalizacji oraz przedstawić znajdujące się w nim projekty, zachęcam serdecznie do uczestnictwa w konferencji.

Plan konferencji:

Książnica Karkonoska, III piętro, sala nr 309

13.00 – 13.30 – wytyczne dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji; proces opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023; lista projektów o dofinansowanie których zamierza ubiegać się Miasto – wystąpienie przedstawiciela Urzędu Miasta Jelenia Góra.

13.30 – 14.30 – społeczne aspekty rewitalizacji – wystąpienie przedstawicieli realizujących m.in. przedsięwzięcia społeczne: Fundacja Obrazy Bez Granic, MOPS, Karkonoski Park Narodowy.

14.30 – 14.45 – przerwa kawowa.

14.45 – 15.45 – praktyczne wskazówki dla wspólnot mieszkaniowych, czyli jak uniknąć błędów podczas wypełniania dokumentacji dotyczącej konkursu w ramach działania 6.3.B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych – zaprezentowane przez firmę doradczą w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych.

od 15.45 – panel dyskusyjny.

 

Z poważaniem,

Marcin Zawiła

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Pozytywnie oceniony Program Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry

 

Wersja aktualna:

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 (Uchwała nr 284.XXXIX.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 14.03.2017 r.) został oceniony pozytywnie w zakresie jego zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz z Wytycznymi programowymi IZ RPO WD dot. zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020 -  wersja aktualna

 

Wersje archiwalne:

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 (Uchwała nr 246.XXXIV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 08.11.2016 r.) został oceniony pozytywnie w zakresie jego zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz z Wytycznymi programowymi IZ RPO WD dot. zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020 - wersja archiwalna

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 (Uchwała nr 200.XXX.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28.06.2016 r.) został oceniony pozytywnie w zakresie jego zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz z Wytycznymi programowymi IZ RPO WD dot. zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020 - wersja archiwalna

 

Uchwała RM w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015 – 2023

Wersja aktualna:
Uchwała nr 284.XXXIX.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 14.03.2017 r. zmieniąca uchwałę w sprawie przyjecia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015 - 2023

 

Wersje archiwalne: 
Uchwała nr 246.XXXIV.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023
Uchwała nr 200.XXX.2016 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 zmieniona została uchwałą nr 246.XXXIV.2016 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023"


 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 (zwany dalej LPR) opracowany został zgodnie z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 3 lipca 2015 r. oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zgodność struktury LPR z wytycznymi warunkuje jego skuteczną i efektywną implementację na gruncie wymogów merytorycznych stawianych Lokalnym Programom Rewitalizacji w okresie programowania 2014-2020. Z kwestii teoretycznych, można w tym miejscu przytoczyć definicję samej rewitalizacji. Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych)1 . W przypadku Miasta Jelenia Góra opracowanie LPR jest kolejnym elementem służącym dynamizowaniu rozwoju lokalnego.

Zakłada się, że opracowanie LPR oraz jego wdrożenie (poprzez realizację projektów) w sposób znaczący przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, wzmocnienia pozycji konkurencyjnej miasta oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się niekorzystnych zjawisk. LPR służy identyfikacji obszarów zdegradowanych, na których występują niekorzystne procesy, stany kryzysowe dotyczące miejskiej przestrzeni w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Ponadto, warunkuje koordynację działań i współpracę poszczególnych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz przedstawicieli mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych na rzecz realizacji działań rewitalizacyjnych. Efektem implementacji LPR jest, m.in. odwrócenie negatywnych zjawisk i procesów, poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej, przeciwdziałanie degradacji miejskiej przestrzeni, zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego, ograniczanie patologii społecznych, wzrost jakości życia społeczności lokalnej, stymulowanie aktywności społeczności lokalnej, rozwój przedsiębiorczości, zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny w dłuższej perspektywie czasowej.

Poprzedni Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2008-2013 został efektywnie wdrożony, planowane zadania do realizacji wykonane, dostępne środki finansowe wykorzystane w całości.
Obecny LPR powiązany jest m.in. ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2014-2023. (Patrz tu: ZITAJ) W ramach środków przeznaczonych na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej realizowane będą także projekty zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023. 

Determinantą trwałego, zrównoważonego rozwoju lokalnego jest współzależność i integralność rozwoju w długim okresie, w obszarach podsystemów gospodarczego, społecznego i przyrodniczego, mająca swój materialny wyraz w określonym użytkowaniu i zagospodarowaniu geograficznej przestrzeni. Rozwój lokalny można, w uproszczeniu, rozumieć jako proces zmian zachodzących w mieście lub inaczej określonym lokalnym układzie społeczno-terytorialnym charakteryzującym się określonymi cechami przestrzeni, gospodarki i kultury oraz lokalną preferencją potrzeb i hierarchią wartości. Istotna wydaje się definicja rozwoju lokalnego charakteryzująca go jako proces zróżnicowania i wzbogacania aktywności ekonomicznej i społecznej na określonym terytorium, przejawiający się mobilizacją i koordynacją własnych zasobów i energii2 . Należy zauważyć, że w ostatnich latach zagadnienia związane z rozwojem lokalnym koncentrują się na poprawie jakości życia społeczności, która powinna być jednym z efektów tego rozwoju. W świetle przytoczonych definicji opracowanie i wdrożenie LPR w Mieście Jelenia Góra koreluje z procesami zdiagnozowanymi jako odpowiedzialne za rozwój lokalny.


 

 

Subscribe to RSS - rewitalizacja

 

Kalendarz FB