Konkurs - działanie 6.3.A i 6.3.C

Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.06.03.03-IZ.00-02-171/16 dla Poddziałania 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ.

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów:

Poddziałanie 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ
Nabór w trybie konkursowym – dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej określonej w Strategii ZIT AJ Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Miasto Jelenia Góra, któremu zostało powierzone zarządzanie Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej pełniące rolę Instytucji Organizującej Konkurs. Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław oraz ZIT AJ, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej. Porozumienie  zawarte pomiędzy IZ RPO WD a Miastem Jelenia Góra pełniącym funkcję lidera ZIT AJ i pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD, reguluje zasady współpracy (prawa i obowiązki) w ramach ww. konkursu.

RPO Dolny Śląsk treść ogłoszenia

 

Kalendarz FB