Uchwała RM w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015 – 2023

Wersja aktualna:
Uchwała nr 284.XXXIX.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 14.03.2017 r. zmieniąca uchwałę w sprawie przyjecia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015 - 2023

 

Wersje archiwalne: 
Uchwała nr 246.XXXIV.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023
Uchwała nr 200.XXX.2016 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 zmieniona została uchwałą nr 246.XXXIV.2016 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023"


 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 (zwany dalej LPR) opracowany został zgodnie z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 3 lipca 2015 r. oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zgodność struktury LPR z wytycznymi warunkuje jego skuteczną i efektywną implementację na gruncie wymogów merytorycznych stawianych Lokalnym Programom Rewitalizacji w okresie programowania 2014-2020. Z kwestii teoretycznych, można w tym miejscu przytoczyć definicję samej rewitalizacji. Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych)1 . W przypadku Miasta Jelenia Góra opracowanie LPR jest kolejnym elementem służącym dynamizowaniu rozwoju lokalnego.

Zakłada się, że opracowanie LPR oraz jego wdrożenie (poprzez realizację projektów) w sposób znaczący przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, wzmocnienia pozycji konkurencyjnej miasta oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się niekorzystnych zjawisk. LPR służy identyfikacji obszarów zdegradowanych, na których występują niekorzystne procesy, stany kryzysowe dotyczące miejskiej przestrzeni w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Ponadto, warunkuje koordynację działań i współpracę poszczególnych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz przedstawicieli mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych na rzecz realizacji działań rewitalizacyjnych. Efektem implementacji LPR jest, m.in. odwrócenie negatywnych zjawisk i procesów, poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej, przeciwdziałanie degradacji miejskiej przestrzeni, zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego, ograniczanie patologii społecznych, wzrost jakości życia społeczności lokalnej, stymulowanie aktywności społeczności lokalnej, rozwój przedsiębiorczości, zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny w dłuższej perspektywie czasowej.

Poprzedni Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2008-2013 został efektywnie wdrożony, planowane zadania do realizacji wykonane, dostępne środki finansowe wykorzystane w całości.
Obecny LPR powiązany jest m.in. ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2014-2023. (Patrz tu: ZITAJ) W ramach środków przeznaczonych na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej realizowane będą także projekty zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023. 

Determinantą trwałego, zrównoważonego rozwoju lokalnego jest współzależność i integralność rozwoju w długim okresie, w obszarach podsystemów gospodarczego, społecznego i przyrodniczego, mająca swój materialny wyraz w określonym użytkowaniu i zagospodarowaniu geograficznej przestrzeni. Rozwój lokalny można, w uproszczeniu, rozumieć jako proces zmian zachodzących w mieście lub inaczej określonym lokalnym układzie społeczno-terytorialnym charakteryzującym się określonymi cechami przestrzeni, gospodarki i kultury oraz lokalną preferencją potrzeb i hierarchią wartości. Istotna wydaje się definicja rozwoju lokalnego charakteryzująca go jako proces zróżnicowania i wzbogacania aktywności ekonomicznej i społecznej na określonym terytorium, przejawiający się mobilizacją i koordynacją własnych zasobów i energii2 . Należy zauważyć, że w ostatnich latach zagadnienia związane z rozwojem lokalnym koncentrują się na poprawie jakości życia społeczności, która powinna być jednym z efektów tego rozwoju. W świetle przytoczonych definicji opracowanie i wdrożenie LPR w Mieście Jelenia Góra koreluje z procesami zdiagnozowanymi jako odpowiedzialne za rozwój lokalny.


 

 

 

Kalendarz FB