Nabór elektroniczny do przedszkoli publicznych w Jeleniej Górze na rok szkolny 2021/2022

Nabór elektroniczny do przedszkoli publicznych w Jeleniej Górze na rok szkolny 2021/2022

 

Punkty naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra, w których dzieci objęte będą wychowaniem przedszkolnym w Mieście Jelenia Góra:

 1. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Jeleniej Górze, ul. Józefa Piłsudskiego 32;

 2. Miejskie Przedszkole Nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Ignacego Krasickiego 6;

 3. Miejskie Przedszkole Nr 10 w Jeleniej Górze, ul. Zjednoczenia Narodowego 15;

 4. Miejskie Przedszkole Nr 11 „Krasnala Hałabały” w Jeleniej Górze,
  ul. Fryderyka Chopina 4;

 5. Miejskie Przedszkole Nr 13 w Jeleniej Górze, ul. Mieczysława Karłowicza 13;

 6. Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 w Jeleniej Górze, ul. Junaków 2;

 7. Miejskie Przedszkole Nr 19 im. Kubusia Puchatka w Jeleniej Górze, ul. Karola Kurpińskiego 2;

 8. Miejskie Przedszkole Nr 27 „Okrąglaczek” w Jeleniej Górze, ul. Juliana Tuwima 12.

 

ETAPY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI W JELENIEJ GÓRZE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rodzaj czynności

Termin przeprowadzenia rekrutacji

Termin postępowania uzupełniającego

Publikacja oferty przedszkoli publicznych

05.03.2021 r. 8:00 –  
07.06.2021 r. 14:00

05.03.2021 r. 8:00 –  
07.06.2021 r. 14:00

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru

15.03.2021 r. godz. 8.00 – 31.03.2021 r. godz.13.00

17.05.2021 r. godz. 9.00– 24.05.2021 r. godz.13.00

Publikacja wyników rekrutacji i potwierdzanie woli

14.04.2021 r. godz. 8.00 – 21.04.2021 r. godz. 13.00

31.05.2021 r. godz. 8.00 – 07.06.2021 r. godz.14.00

Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

26.04.2021 r. godz. 11.00

08.06.2021 r. godz. 11.00

Postępowanie odwoławcze

składanie wniosków 
do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania 
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego 
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

I. Konto naboru do przedszkola

Przez konto naboru do przedszkola należy rozumieć zbiór danych osobowych oraz innych, związanych z procesem rekrutacji do publicznego przedszkola w Jeleniej Górze.

 

I.I.Kod dostępu:

 • składa się z:

- loginu generowanego przez system;

- hasła (co najmniej 8 znaków).

Uwaga: Ważna jest wielkość liter!

 • nadawany jest każdemu dziecku z chwilą przystąpienia do elektronicznego naboru
  do placówki,

 • należy go przechowywać i chronić przed dostępem innych osób,

 • pozwala zalogować się do systemu rekrutacji, gdzie można:

- zweryfikować lub wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów;

- wybrać przedszkola, tworząc listę preferencji;

- wydrukować kartę zgłoszenia dziecka;

- sprawdzić wyniki rekrutacji;

- sprawdzić informacje o wolnych miejscach w przedszkolach po I naborze.

 

 Gdzie uzyskać kod dostępu?

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci

 

 

biorący po raz pierwszy udział
w rekrutacji

 

generują kod dostępu
na 
stronie rekrutacji,
po wpisaniu danych osobowych dziecka

 

 

 • w przypadku trudności z wygenerowaniem kodu dostępu należy skontaktować się z Dyrektorem placówki I-go wyboru lub z pracownikami Departamentu Edukacji Urzędu Miasta Jelenia Góra, tel.: (75) 75 46 370;

 • w przypadku zagubienia kodu dostępu do konta dziecka, należy złożyć uzasadnioną, pisemną prośbę o powtórne jego wydanie:

- w placówce I-go wyboru;

- w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza;

 • w przypadku braku dostępu do Internetu rodzic/prawny opiekun powinien zgłosić
  się do
  placówki I-go wyboru.

 

I.II. Logowanie do systemu

Po zalogowaniu na stronę internetową rekrutacji www.jeleniagora.przedszkola.vnabor.pl (strona z informacją o placowkach startuje w marcu, a sama rejestracja od 15 marcai wypełnieniu karty zgłoszenia należy wygenerować elektronicznie kartę zgłoszenia dziecka:

 • wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów;

 • wybrać z listy maksymalnie 3 placówki (przedszkola) tworząc listę preferencji, tzn. ustalićkolejność placówek, zaczynając od tego, którego wybór jest najważniejszy (placówka ta będzie nazywana placówką I–go wyboru);

 • zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia;

 • wydrukować kartę zgłoszenia (po wydrukowaniu podania dla rodziców/opiekunów prawnych blokowana jest edycja karty zgłoszenia – można ją poprawić tylko w placówce
  I-go wyboru).

Uwaga:

Po wypełnieniu karty rodzic/opiekun prawny uzyska kod dostępu (login generowany przez system, hasło – ciąg 8 znaków). Po wydrukowaniu karty zgłoszenia dziecka możliwa jest jedynie edycja danych osobowych.

Gdyby wystąpił problem z przeglądarką lub pojawi się blokada - antywirus, można zastosować link:

http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/jeleniagora

Ważne:

W celu wskazania właściwego adresu miejsca zamieszkania należy wybrać właściwy powiat:

 • dzieci zamieszkałe na terenie Jeleniej Góry – powiat Miasto Jelenia Góra;

 • dzieci mające miejsce zamieszkania poza Jelenią Górą – powiat jeleniogórski lub inny właściwy.

 

II. Wybór placówek publicznych (przedszkoli) w Jeleniej Górze

 • do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat;

 • podziału na grupy dokona dyrektor placówki po zakończeniu rekrutacji;

 • w przedszkolu mogą funkcjonować grupy mieszane wiekowo;

 • zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) do przedszkola mogą zostać przyjęte w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci urodzone od 01.01.2019 r. do 01.03.2019 r. (w wieku 2,5 lat) w miarę dysponowania wolnymi miejscami. W celu zgłoszenia kandydatury dziecka 2,5 letniego należy skontaktować się bezpośrednio z punktem naboru (przedszkolem);

 • do przedszkola mogą zostać przyjęte dzieci urodzone od 31.12.2013 r. do 01.01.2015 r. (dzieci 6-letnie i starsze), które na podstawie ustawy Prawo oświatowe mają odroczony obowiązek szkolny. W celu zgłoszenia kandydatury dziecka podlegającego odroczeniu obowiązku szkolnego należy skontaktować się bezpośrednio z punktem naboru (przedszkolem);

 • elektroniczna rekrutacja do przedszkoli odbywa się na wolne miejsca;

 • do elektronicznej rekrutacji przystępują dzieci zamieszkałe na terenie Jeleniej Góry;

 • rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które aktualnie korzystają z usług publicznego przedszkola i złożyli w tym przedszkolu kartę kontynuacji nie biorą udziału w elektronicznym naborze - dane dziecka wprowadza przedszkole, do którego dziecko uczęszcza;

 • dzieci mające miejsce zamieszkania poza Jelenią Górą będą  przyjmowane
  po zakończeniu rekrutacji, w ramach wolnych miejsc wykazanych przez placówki;

 • dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych przyjmowane są głównie do 
  Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 14 w Jeleniej Górze, ul. Junaków 2 .

 

 

III. KRYTERIA NABORU i sposób ich dokumentowania

KRYTERIA NABORU na rok szkolny 2021/2022 i sposób ich dokumentowania


 

KRYTERIUM AUTOMATYCZNE

1

miejsce zamieszkania na terenie Miasta Jelenia Góra (art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2017 r. Prawo oświatoweDz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.)

potwierdzenie zameldowania
na pobyt stały lub czasowy, umowa najmu mieszkania, akt notarialny potwierdzający własność mieszkania

KRYTERIA PODSTAWOWE

( art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2017 r. Prawo oświatoweDz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.)

 

Lp.

Kryteria

Dokumenty niezbędne potwierdzające spełnianie kryteriów

1

wielodzietność rodziny kandydata*

oświadczenie o wielodzietności

2

niepełnosprawność kandydata*

 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

 

 

(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

 

3

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata*

 

orzeczenie o niepełnosprawności
lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.)

 

 

(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

4

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata*

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz
o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.)

 

(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

5

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata*

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.)

 

(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

6

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie*

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
lub akt zgonu oraz oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 

(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

7

objęcie kandydata pieczą zastępczą*

dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.)

 

(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

*powyższe kryteria są równorzędne i mają jednakową wartość

 

Kryteria i dokumenty potwierdzające ich spełnienie określone w Uchwale Nr 291.XL.2017
Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 marca 2017 r.,
ustanowione na podstawie
art. 131 ust. 4, 5 i 6 w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 60)

 

Lp.

Kryteria

Dokumenty niezbędne potwierdzające spełnianie kryteriów

1

dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, dziecko
z odroczonym obowiązkiem szkolnym ubiegające się
o przyjęcie do przedszkola oraz dziecko mające ustawowe prawo w danym roku rekrutacyjnym do wychowania przedszkolnego
– 32 punkty

skrócony odpis aktu urodzenia dziecka

2

dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się/studiują w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 16 punktów

zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczeniu o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym; wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

3

zadeklarowanie przez rodzica/opiekuna prawnego korzystania przez kandydata z pełnej oferty przedszkola/oddziału przedszkolnego, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków powyżej 5 godzin dziennie – 8 punktów

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym (powyżej 5 godzin)

4

dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Jeleniej Górze i deklarują zamieszkanie w Jeleniej Górze w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego - 4 punkty

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące zamieszkania i deklaracji zamieszkania w Jeleniej Górze w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego

5

kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w danym publicznym przedszkolu/szkole -2 punkty

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego przedszkola/szkoły,
do którego aplikuje kandydat

6

w przypadku dochodu na osobę w rodzinie kandydata w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 1 punkt

oświadczenie o wysokości dochodu na osobę, liczbie osób oraz wysokości dochodu będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata

powyższe kryteria podane są według hierarchii ważności i mają różną wartość


 

 

 

 • W przypadku braku pisemnego potwierdzenia spełnienia kryteriów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.), o którym mowa wyżej oraz kryteriów dodatkowych wynikających z Uchwały
  Nr 291.XL.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 marca 2017 r.w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w procesie rekrutacji kryteria te nie będą uwzględniane.

Uwaga:

Zgodnie z art. 4 ustawyz dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) przez:

1) wielodzietność rodziny - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

2) samotne wychowywanie dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

Ponadto dla potrzeb rekrutacji ustala się, że:

1) studiowanie w trybie dziennym traktowane jest jako zatrudnienie w wymiarze 1 etatu;

2) prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub wykonywanie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej traktowane jest jako zatrudnienie w wymiarze 1 etatu.

 

 

ETAPY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI W JELENIEJ GÓRZE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rodzaj czynności

Termin przeprowadzenia rekrutacji

Termin postępowania uzupełniającego

Publikacja oferty przedszkoli publicznych

05.03.2021 r. 8:00 –  
07.06.2021 r. 14:00

05.03.2021 r. 8:00 –  
07.06.2021 r. 14:00

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru

15.03.2021 r. godz. 8.00 – 31.03.2021 r. godz.13.00

17.05.2021 r. godz. 9.00– 24.05.2021 r. godz.13.00

Publikacja wyników rekrutacji i potwierdzanie woli

14.04.2021 r. godz. 8.00 – 21.04.2021 r. godz. 13.00

31.05.2021 r. godz. 8.00 – 07.06.2021 r. godz.14.00

Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

26.04.2021 r. godz. 11.00

08.06.2021 r. godz. 11.00

Postępowanie odwoławcze

składanie wniosków
do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz FB