Zadania RDPP

Zadania Rady 
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dała możliwość tworzenia  rad działalności pożytku publicznego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Rada Działalności Pożytku Publicznego to organ opiniodawczo-doradczy Prezydenta, Starosty, Burmistrza, Wójta i pełni rolę konsultacyjną.
 
RDPP w Jeleniej Górze obecnej kadencji (2015-2018) została powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30 grudnia 2015. Kadencja Rady zgodnie z ustawą trwa 3 lata.
 
Zgodnie z art. 41i ust. 1. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zadań Rady należy w szczególności:
  • opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin,
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww.,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3,
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

W skład Rady wchodzi 14 członków, w tym:
1. trzech przedstawicieli Rady Miejskiej Jeleniej Góry, zwanej dalej Radą Miejską,
2. trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, zwanego dalej Prezydentem,
3. ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3ust. 3 ustawy, prowadzących działalność na terenie Miasta Jeleniej Góry.

Grupa:

 

Kalendarz FB