Dotacje na zabytki - II nabór wniosków na rok 2020

Zgodnie z Uchwałą Nr 32.VII.2011 Rady Miejskiej  Jeleniej Góry z dnia 1 lutego 2011 roku,  Miasto Jelenia Góra ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Wniosek może złożyć podmiot, który posiada tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w roku 2020.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określa w/w  Uchwała i jej zmiana zawarta w uchwale  Nr 171.XX.2011 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 6 grudnia 2011 r.

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 marca 2020 roku.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Urzędu Miasta Jelenia Góra

Wnioski, sporządzone na obowiązującym wzorze,  należy  składać osobiście w Punkcie informacyjnym w ratuszu (Plac Ratuszowy 58) lub drogą pocztową na adres:

Urząd Miasta Jelenia Góra

Plac Ratuszowy 58

58-500 Jelenia Góra

Informacji udziela:               

Wydział Kultury

Iwona Kulas
tel. 075/75 46 153
 

Dokumenty do pobrania

 

Kalendarz FB