Informacja w zakresie zapłaty podatków

Urząd Miasta Jelenia Góra przypomina, iż dnia 15 września br. przypada dla osób fizycznych termin płatności III raty podatku: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego, oraz termin płatności II raty podatku od środków transportowych.

Brak wpłaty w ustawowym terminie może skutkować naliczeniem dodatkowych kosztów tj. kosztów upomnienia w kwocie 11,60 zł oraz naliczeniem odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

W przypadku braku wpłaty podatku w wyznaczonym terminie zostają naliczone odsetki za zwłokę oraz po 7 dniach licząc od dnia doręczenia upomnienia, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.

Dziękujemy za terminowe uregulowanie należności.

Prosimy aby wpłaty dokonywać na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej.

 

Informację o stanie swoich zobowiązań z tytułu:

  • podatków, uzyskać można pod numerem tel. 75 75 46 236 lub 75 75 49 014 (księgowość podatkowa)

  • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uzyskać można pod numerem tel. 75 75 49 887lub 75 75 49 877 (księgowość podatkowa).

 

UWAGA!

W przypadku, gdy decyzja podatkowa na 2020r. nie została jeszcze dostarczona, termin zapłaty raty podatku przypada, - po upływie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Kalendarz FB