Informacja w zakresie zapłaty podatków

15 listopada br. przypada dla osób fizycznych termin płatności IV raty podatku: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego. Brak wpłaty w ustawowym terminie może skutkować naliczeniem dodatkowych kosztów tj. kosztów upomnienia w kwocie 11,60 zł oraz naliczeniem odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

W przypadku braku wpłaty podatku w wyznaczonym terminie zostają naliczone odsetki za zwłokę oraz po 7 dniach licząc od dnia doręczenia upomnienia, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.

Dziękujemy za terminowe uregulowanie należności. Prosimy aby wpłaty dokonywać na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej.

Informację o stanie swoich zobowiązań z tytułu:

  • podatków, uzyskać można pod numerem tel. 75 75 46 236 lub 75 75 49 014 (księgowość podatkowa)

  • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uzyskać można pod numerem tel. 75 75 49 887lub 75 75 49 877 (księgowość podatkowa).

 

Kalendarz FB