UMWD: Konkursy na realizację zadań publicznych

Informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkursy otwarte na realizacje zadań publicznych które są skierowane do organizacji pozarządowych działających na terenie naszego Województwa i będą realizowane w 2014 roku:

1. Konkurs którego celem jest wyłonienie i wsparcie działań podejmowanych na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:

  • Równościowe zarządzanie kapitałem ludzkim – działania wspierające politykę równościową, wyrównywanie szans oraz rozwiązania systemowe i zarządzanie równościowe kapitałem ludzkim w administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, o dużym znaczeniu dla III sektora na Dolnym Śląsku.
  • Rozwój wolontariatu na Dolnym Śląsku – przedsięwzięcia i wydarzenia, kampanie społecznościowe, publikacje, akcje i działania promujące wolontariat i aktywność społeczną różnych podmiotów i grup społecznych wśród administracji publicznej, organizacji biznesowych i społecznych, organizacja konferencji, szkoleń dla wolontariuszy.
  • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacji obywatelskiej – przedsięwzięcia wspomagające wzrost wiedzy na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym organizacji strażniczych i parasolowych oraz ich współpracy z administracją publiczną, rozwój dialogu obywatelskiego.

2. Konkurs którego celem jest organizacja Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych w 2014 roku, których uczestnikami będą dolnośląskie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawiciele sektora biznesu i instytucji publicznych z Dolnego Śląska.

3. Konkurs ofert którego celem jest wyłonienie najlepszej organizacji pozarządowej działającej w obszarze aktywności obywatelskiej na terenie Województwa Dolnośląskiego w zakresie:

  • budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz promowania aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym,
  • promowania większej aktywności obywateli w podejmowaniu istotnych decyzji i współtworzeniu prawa, w szczególności wzmacniania procesu konsultacji społecznych,
  • upowszechniania wiedzy o prawach człowieka, ich ochronie, mniejszościach narodowych i etnicznych, tolerancji i poszanowaniu dla osób odmiennego pochodzenia,
  • upowszechnienia wiedzy na temat Unii Europejskiej, różnych aspektów członkostwa w UE i zachęcania obywateli do udziału w debacie o przyszłości UE,
  • podnoszenia świadomości w zakresie obywatelstwa europejskiego,
  • promowania dobrych praktyk w konsultacjach społecznych.

4. Konkurs którego celem jest wsparcie działań na rzecz rozwoju trzeciego sektora poprzez organizację i prowadzenie Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego odpowiedzialnej za:

a)      wsparcie konsultacyjno-doradcze dotyczące różnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, których celem jest zwiększenie profesjonalizmu organizacji pozarządowych oraz efektywności działań przez nie podejmowanych, w tym wzrost umiejętności pozyskiwania środków krajowych i zagranicznych na realizację projektów oraz ich rozliczania,

b)      wypracowanie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz narzędzi pozarządowego doradztwa,

c)      aktywizację i integrację organizacji pozarządowych oraz środowisk lokalnych,

d)      wsparcie i promocję międzysektorowych partnerstw organizacji pozarządowych z administracją publiczną.

Szczegóły dotyczące konkursów znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pod adresem: http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarz...

Za realizację powyższych zadań odpowiada Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD 

 

Kalendarz FB