Aktualności - Program Czyste Powietrze

 21

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje związane z realizacją Programu Czyste Powietrze, z którymi należy się zapoznać chcąc skorzystać z dofinansowania.

Mieszkaniec, który chce skorzystać z pomocy w wypełnieniu wniosku o dotację w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” powinien umówić się telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy punktu. Po przygotowaniu wniosku dla mieszkańca pracownik Urzędu przekazuje go do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (dalej WFOSiGW), gdzie następuje jego ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.

Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych. 

Procedura wnioskowania poprzez gminny punkt konsultacyjny:

 1. Zadzwoń pod numer telefonu: 75 75 46 359  lub wyślij e-mail: czyste powietrze@jeleniagora.pl  w godzinach pracy punktu, tj. w czwartek w godz. 11:30-16:30 lub piątek w godz. 9:30-14:30 i umów się na spotkanie w punkcie konsultacyjno-informacyjnym z pracownikiem Urzędu Miasta Jelenia Góra.
 2. Przygotuj dane niezbędne do wypełnienia wniosku (lista znajduje się poniżej), przyspieszy to wypełnienie i przygotowanie wniosku.
 3. Urząd przekaże wniosek do WFOSiGW, tam nastąpi jego ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.
 4. Pracownik merytoryczny WFOŚiGW poinformuje  Cię o statusie Twojego w ciągu miesiąca.
 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zatwierdzeniu przez Zarząd WFOSiGW otrzymasz informację o zawartej umowie, możliwej wysokości dofinansowania  i terminie rozliczenia dotacji. 

Lista informacji niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie:

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY:

 • dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu;
 • dane osobowe współmałżonka (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) oraz współwłaścicieli nieruchomości (imię, nazwisko, adres zamieszkania) (jeśli dotyczy);
 • adres inwestycji, numer księgi wieczystej (w systemie numeracji JG1J/XXXXXXXX/X) oraz numer działki właściwy dla budynku, który ma być objęty inwestycją dofinansowaną z programu (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta – dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku, który będzie stanowił załącznik do składanego wniosku). UWAGA: stan prawny nieruchomości musi być uregulowany
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (niezbędny przy wniosku o rozliczenie);
 • rok wystąpienia o zgodę na budowę lub zgłoszenia budowy (jeśli przed rokiem 2009 deklaruje się przedział czasowy wybudowania domu);
 • całkowita powierzchnia budynku/ lokalu mieszkalnego (m2);
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury (innego dokumentu księgowego);
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, powierzchnia budynku przeznaczona pod prowadzenie tej działalności (oraz liczba miesięcy w roku prowadzenia działalności w tym budynku);
 • osoby uprawnione do podstawowego poziomu dofinansowania (30%) są zobligowane do przedstawienia wysokości dochodu uzyskanego przez wnioskodawcę w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, źródło dochodu i sposób rozliczenia (np. ustawa o podatku dochodowym, działalność gospodarcza, rolnicza itp.) oraz sposób rozliczenia (np. PIT po rozliczeniu); 
 • osoby uprawnione do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania (60%/90%) są zobligowane do przedstawienia zaświadczenia wskazującego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wydanego zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy (dla mieszkańców miasta Jelenia Góra jest to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze). Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące (zatem może być wydane maksymalnie na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku).

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI:

I.  W zakresie wymiany źródła ciepła:

 • • rodzaj dotychczasowego sposobu ogrzewania budynku oraz nowego źródła ciepła;
 • • informacja czy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu;
 • • jeśli w budynku oprócz źródła ciepła na paliwo stałe istnieje inne czynne źródło ciepła np. piec gazowy służący jako podgrzewacz wody lub sezonowo do ogrzewania budynku – należy podać ilość pobieranego paliwa gazowego (średnia z ostatnich 3 pełnych lat kalendarzowych);
 • • jeśli przedsięwzięcie dotyczy kotła na pellet – informacja o emisyjności urządzenia (powyżej/poniżej 20 mg/m3) lub posiadanym certyfikacie potwierdzającym spełnienie wymogów ekoprojektu (ecodesign);
 • • informacja czy modernizacji podlega także instalacja centralnego ogrzewania i instalacja do przygotowania ciepłej wody użytkowej (rury, grzejniki, armatura regulacyjna, kolektory słoneczne).

II.   W zakresie ocieplenia ścian/dachu/stropu – liczba m2 ocieplanej powierzchni.

III.  W zakresie wymiany okien/drzwi – liczba m2 wymienianej stolarki okiennej/drzwiowej.

IV.  Informacja czy wykonana została/ jest planowana/ konieczna dokumentacja projektowa (np. dotycząca przebudowy konstrukcji dachu pod ocieplenie, modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u., wymiany źródła ciepła, wentylacji mechanicznej).

Przydatne linki:

 1. Program priorytetowy Czyste Powietrza – program priorytetowy
 2. Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl
 3. Lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”– dostępna na stronie www.lista-zum.ios.edu.pl

Wdrażanie Programu Czyste Powietrze na terenie miasta Jelenia Góra (dane o liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie, liczbie zawartych umów o dofinansowanie, liczbie zrealizowanych przedsięwzięć, kwocie wypłaconych dotacji, dla przedsięwzięć z terenu miasta znajduje się w następującym artykule: https://bip.jeleniagora.pl/artykuly/416/dane-o-wdrazaniu-programu-czyste...

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie punktu zachęci Mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych w istniejących domach jednorodzinnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie naszego miasta.

dada

 

Kalendarz FB