Co zrobić z odpadami po generalnych porządkach?

Odpady zielone z ogrodów

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej odpady zielone w postaci trawy, liści, chwastów, drobnych gałązek powinni gromadzić w brązowych workach i wystawiać je do odbioru zgodnie z harmonogramem. Odpady ulegające biodegradacji odbierane są raz w tygodniu.

Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej odpady zielone powinni gromadzić w pojemnikach na odpady biodegradowalne. Z budynków wielorodzinnych odpady te odbierane są raz w tygodniu, przy czym w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia częstotliwość zwiększono do dwóch razy w tygodniu.

Pamiętajmy o dokładnym wytrząsaniu ziemi z systemów korzeniowych i fragmentów darni. Ziemia, która zostanie włączona do odpadów biodegradowlanych zaburza procesy kompostowania prowadzone w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Niewielkie ilości dłuższych gałęzi lub krzewów, które nie zmieszczą się do worków lub pojemników zaleca się związać sznurkiem i pozostawić przy pojemniku.

Jeżeli posiadamy większe ilości odpadów zielonych pochodzących z gospodarstw domowych, można je bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony odbierane są z nieruchomości zamieszkałych raz w miesiącu. Aby zapobiec powstawaniu niepotrzebnego bałaganu, odpady należy wystawiać nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem wynikającym z harmonogramu zbiórki. Jeżeli mamy do oddania wielkogabaryty poza terminem zbiórki, można je odwieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który przyjmie je bezpłatnie.

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (np. wersalki, fotele, szafy, stoły, krzesła, komody), dywany i wykładziny, wózki dziecięce, materace, kołdry, poduszki, rowery, narty, zabawki dużych rozmiarów, walizki, suszarki do odzieży, deski do prasowania, a także inne plastikowe, metalowe lub drewniane artykuły gospodarstwa domowego.

Pamiętajmy, że do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się odpadów budowlanych, rozbiórkowych i sanitarnych takich jak okna, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, gruz. Części samochodowe (np. zderzaki), które również nie są odpadami wielkogabarytowymi należy przekazywać we własnym zakresie do stacji demontażu pojazdów. Konieczność wniesienia opłaty oraz wysokość opłaty za przyjęcie odpadów, może się różnic w zależności od rodzaju odpadów.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być rozkręcony, zdemontowany, lub w częściach - powinien być wystawiony do odbioru w całości. Poza odbiorem bezpośrednio z nieruchomości, istnieje możliwość bezpłatnego oddania sprzętu elektrycznego i elektronicznego  do stacjonarnego lub mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe

 

Odpady z remontów należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów w kontenerach lub workach na odpady budowlane. Odpady te należy dostarczyć we własnym zakresie do  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W PSZOKu bezpłatnie przyjmowane jest 100 kg odpadów rozbiórkowych i budowlanych z gospodarstw domowych, na jednego mieszkańca rocznie. Jeżeli posiadamy więcej odpadów lub nie mamy środka transportu do PSZOKa, możemy zamówić specjalny kontener na odpady budowlane i rozbiórkowe, za który wnoszona jest odrębna opłata.

Ponadnormatywną ilość odpadów budowlanych, możemy także przekazać do firmy prowadzącej przetwarzanie odpadów budowlanych lub do unieszkodliwienia na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne. Usługa ta jest dodatkowo odpłatna.

 

Zużyte baterie, akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia

 Mieszkańcy Jeleniej Góry mogą korzystać z kilkudziesięciu punktów zlokalizowanych na terenie miasta, w których ustawione są specjalne pojemniki na baterie, akumulatory i przeterminowane leki. 

Wykaz punktów z pojemnikami na leki, baterie i akumulatory.

 

Ponadto baterie, akumulatory i przeterminowane leki, a także wszelkie odpady problemowe (farby, tusze, kleje, żywice, lepiszcze, opakowania po środkach ochrony roślin, kwasy, alkalia, rozpuszczalniki, detergenty, oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe, urządzenia zawierające freony, lampy fluorescencyjne, opady zawierające rtęć, oleje i tłuszcze jadalne) przyjmowane są bezpłatnie w stacjonarnym lub mobilnym  Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jeleniej Górze znajduje się przy ul. Wolności 161/163 (teren bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.).

PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00 oraz w każdą sobotę w godzinach 8.00-14.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Mobilna zbiórka odpadów problemowych prowadzona jest w różnych miejscach miasta przez cały rok w soboty. Dokładne terminy i lokalizacje publikowane są na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra.

Regulamin korzystania z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych na terenie Jeleniej Góry.

Dodatkowych informacji o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Jeleniej Górze, można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Odpadami lub pod numerem tel. 75 75 49 858.

 

Grupa:

 

Kalendarz FB