Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw zaprasza

NAZWA PROGRAMU: Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw
CELE PROGRAMU: wsparcie finansowe i merytoryczne lokalnych działań adresowanych do mieszkańców Dolnego Śląska. Program ma za zadanie wzmocnienie i zwiększenie jakości działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych poprzez zaangażowanie obywateli i młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska w życie publiczne.

JAKIE DZIAŁANIA SĄ FINANSOWANE: działania z dowolnej ze sfer pożytku publicznego (min. wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, ekologii, promocji i organizacji wolontariatu, na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego)

DATY NABORÓW W 2019 I OKRES REALIZACJI DZIAŁAŃ: 1.03.2019-16.03.2019 / realizacja: 23.04-23.07.2018

WYSOKOŚĆ DOTACJI: mikrodotacje/środki na wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć do 5000 zł
DLA KOGO: młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe z województwa dolnośląskiego
KONTAKT: maile: dfmi@maleinicjatywy.pl / dfmi@sektor3.wroclaw.pl /
maleinicjatywy@tratwa.org telefony: 699 858 391 (DFOP) / 733 444 172 (UMBRELLA) / 798 631 005
(TRATWA)

STRONA WWW: www.maleinicjatywy.pl 
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE: www.facebook.com/maleinicjatywy

OPERATORZY: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych "Tratwa", Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella"

Grupa:

 

Kalendarz FB