Drugie Szkolenie II „Model Współpracy Administracji Publicznej z organizacjami pozarządowymi”

Drugie szkolenie pt. „Model Współpracy Administracji Publicznej z organizacjami pozarządowymi” zrealizowane w ramach projektu „Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych” odbyło się w siedzibie Biura Regionalnego RCWIP w Jeleniej Górze w Domu 7 Marzeń w dniach 20-21 marca br.

Szkolenie było poświęcone modelowi współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Szkolenie poprowadziły: Agnieszka Olender (Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku) i Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska (Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych).

Uczestnicy projektu mieli okazję poznać historię powstania modelu współpracy administracji publicznej z organizacjami oraz sam model współpracy. Stosunkowo wiele miejsca i czasu uczestnicy wraz z trenerami poświęcili na przyjrzenie się płaszczyźnie pierwszej - współpracy samorządu terytorialnego i NGO w zakresie tworzenia polityk publicznych, tj. współpracy przy diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań, wzajemnemu informowaniu się o planach, zamierzeniach i kierunkach działań, współtworzeniu strategii i programów realizacji polityk publicznych oraz rozwiązań instytucjonalnych, konsultowaniu założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć, współpracy przy wdrażaniu polityk publicznych, a także uczestnictwu NGO w ocenie realizacji polityk i programów.

Uczestnicy szkolenia ponadto przyjrzeli się bliżej 6 zasadom współpracy tj. zasadzie pomocniczości,  zasadzie partnerstwa, zasadzie suwerenności stron, zasadzie efektywności, zasadzie jawności, zasadzie uczciwej konkurencji oraz równie istotnej jak pozostałe zasadzie równości szans. Podczas szkolenia zajmowano się także takimi zagadnieniami jak: standardy współpracy JST/NGO, korzyści płynące z konsultowania dokumentów strategicznych i angażowania obywateli, przedstawicieli NGO, omówiono również narzędzia konsultacji.

Uczestnikom przedstawiono wiele przykładów dobrych praktyk wykorzystania konsultacji społecznych (.m.in. w Warszawie, Białymstoku, Krakowie, Łodzi) oraz zachęcano ich do wyrażania opinii na temat konsultacji, formy ich przeprowadzania, znikomej aktywności mieszkańców i organizacji pozarządowych oraz poszukiwania rozwiązań takich, aby aktywność w wyrażaniu opinii podczas trwających konsultacji była większa. Także zastanawiano się wspólnie nad złotymi zasadami formułowania zaproszeń do mieszkańców, organizacji, aby formuła zaproszenia nie zniechęcała do udziału w konsultacjach, a wręcz przeciwnie, aby wzbudzała zainteresowanie danej osoby, reprezentanta organizacji i tym samym skłaniała go do wzięcia udziału w konsultacjach i wyrażenia swojej opinii.

Kolejne szkolenia już w kwietniu poświęcone będą programowi współpracy oraz także technikom, metodom i partycypacji społecznej.

 

Kalendarz FB