Informacja - ewidencja odpadów

 Od dnia 1 stycznia 2015 r. do ewidencji odpadów obowiązują przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)

EWIDENCJA ODPADÓW

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).

Ewidencję jest obowiązany prowadzić:

- posiadacz odpadów,
- sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami niebezpiecznymi.

Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy (zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o odpadach):

 • wytwórców:
  - odpadów komunalnych,
  - odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
 • osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby, zgodnie z rt. 27 ust. 8 ustawy o odpadach;
 • podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 tj.: podmiotów prowadzących działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, którzy zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
 • rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1431).

 

UPROSZCZONA EWIDENCJA ODPADÓW = PROWADZENIE TYLKO KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW

Na podstawie art. 71 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, uproszczoną ewidencję z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów prowadzą:

 • podmioty, które:
  - wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie,
  - wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 Mg (ton) rocznie,
 • transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu,
 • władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celach, o których mowa  w art. 96 ust. 1 pkt 1-3.

Kartę przekazania odpadu sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady.

Dopuszczalne jest  niesporządzanie karty przekazania odpadu, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji.

Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad od innego posiadacza, jest obowiązany potwierdzić przyjęcie odpadu na karcie przekazania odpadu niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Dopuszcza się sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadu, obejmującej odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady temu samemu posiadaczowi odpadów.

Wzory dokumentów ewidencyjnych określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1973).

Na stronie Ministerstwa Środowiska można znaleźć aktualne wzory dokumentów:

https://www.mos.gov.pl/srodowisko/odpady/ewidencja-i-sprawozdawczosc/

Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów, jak również wytwórca komunalnych osadów ściekowych, zobowiązany jest sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobie gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.

Zbiorcze zestawienia danych posiadacz odpadów lub wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa
w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Zbiorcze zestawienia danych o odpadach należy przesyłać na niniejszy adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Środowiska
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław
 

Dokumenty sporządzone na potrzeby ewidencji przechowuje się przez okres 5 lat.

Zarządzający składowiskiem odpadów jest zobowiązany do przechowywania zbiorczych zestawień danych do czasu zakończenia rekultywacji składowiska odpadów i przekazania ich następnemu właścicielowi lub zarządcy nieruchomości.

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

Obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru są podmioty prowadzące działalność w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach.

Zgodnie z 234 ust. 2 ustawy o odpadach podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru są obowiązane do złożenia wniosku o wpis do rejestru
w terminie 6 miesięcy od dnia jego utworzenia.

Zgodnie z 234 ust. 1 i art. 238 ust.1 ustawy o odpadach utworzenie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami nastąpi najpóźniej w terminie do dnia 24 stycznia 2018 r.

Zgodnie z art. 238 ust. 2 ustawy o odpadach informacja o dacie utworzenia Rejestru zostanie ogłoszona przez Ministra Środowiska w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Marszałek województwa dokona wpisu do rejestru z urzędu posiadaczy odpadów, którzy uzyskali pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, koncesję na podziemne składowanie odpadów, wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Grupa:

 

Kalendarz FB