Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na rok 2014

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399, z późn. zm.),  Miasto Jelenia Góra informuje, że:

1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Jelenia Góra jest konsorcjum KOMSIM, w skład którego wchodzą firmy:

1) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wolności 161/163 Jelenia Góra

2) SIMEKO Sp. z o.o.:

Biuro - Al. Jana Pawła II 33 Jelenia Góra

Baza magazynowo-transportowa - ul. Krakowska  

2. Miejscem zagospodarowania odebranych z terenu miasta Jelenia Góra zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Ścięgnach-Kostrzycy prowadzona prze Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Adres biura: Bukowiec ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice.  W roku 2014 odpady zielone były zagospodarowywane również na Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Lubomierzu, mieszczącej się przy ul. Kargula i Pawlaka 16.

3. W roku kalendarzowym 2014 Miasto Jelenia Góra osiągnęło 19 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami opadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła oraz 76 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne opadów budowlanych i rozbiórkowych osiągając tym samym wymagane rozporządzeniem Ministra Środowiska wartości.  Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł w roku 2014 – 0 %

4. Na terenie miasta Jelenia Góra funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), prowadzony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  ul Wolności 161/163.  PSZOK funkcjonuje na terenie siedziby MPGK Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w każdą sobotę w godzinach 8.00-14.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest od mieszkańców w PSZOK prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Wolności 161/163 oraz raz na miesiąc z terenu miasta, podczas zbiórek odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon. 

ARCHIWALNA informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na rok 2013

Grupa:

 

Kalendarz FB