Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi za 2015 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).  Miasto Jelenia Góra informuje, że:

1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Jelenia Góra jest konsorcjum KOMSIM, w skład którego wchodzą firmy:

1) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wolności 161/163 Jelenia Góra

2) SIMEKO Sp. z o.o.:

Biuro - Al. Jana Pawła II 33 Jelenia Góra

Baza magazynowo-transportowa - ul. Krakowska  

2. Miejscem zagospodarowania odebranych z terenu miasta Jelenia Góra zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Ścięgnach-Kostrzycy prowadzona prze Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Adres biura: Bukowiec ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice.

3. W roku kalendarzowym 2015 Miasto Jelenia Góra osiągnęło 16 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami opadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła oraz 69 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne opadów budowlanych i rozbiórkowych osiągając tym samym wymagane rozporządzeniem Ministra Środowiska wartości.  Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł w roku 2015 – 0 %

4. Na terenie miasta Jelenia Góra funkcjonuje Punkt Se           lektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), prowadzony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul Wolności 161/163.  PSZOK funkcjonuje na terenie siedziby MPGK Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w każdą sobotę w godzinach 8.00-14.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Do czerwca 2015r. działał mobilny PSZOK, który pojawiał się na terenie miasta w różnych miejscach wg harmonogramu.

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest od mieszkańców w PSZOK prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Wolności 161/163 oraz raz na miesiąc z terenu miasta, podczas zbiórek odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon. 

 

Grupa:

 

Kalendarz FB