Informacja o gospodarowaniu odpadami za 2019 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 2010 z późn. zm.),  Miasto Jelenia Góra informuje, że:

1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Jelenia Góra było:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wolności 161/163, Jelenia Góra.

2. Miejscem zagospodarowania odebranych z terenu miasta Jelenia Góra zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania były:

Lp.

Rodzaj odpadu

Instalacja

1

Odpady zmieszane

Ścięgny – Kostrzyca, 58-533 Mysłakowice

2

Odpady ulegające biodegradacji i zielone

Ścięgny – Kostrzyca, 58-533 Mysłakowice

Plac Wolności 47/50, 59-623 Lubomierz

Aleja Przyjaźni 9, 46-020 Opole

3

Pozostałość z sortowania odpadów selektywnie odebranych

Zawiszów 5, 58-100 Świdnica

4

Pozostałość z sortowania odpadów zmieszanych

Ścięgny – Kostrzyca, 58-533 Mysłakowice

 

3. Z uwagi na wydłużenie (art. 12a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm)) terminu składania rocznego sprawozdania sporządzanego przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz podmioty zbierające odpady komunalne, na dzień sporządzania informacji Urząd Miasta Jelenia Góra nie posiada kompletnych danych, które stanowią bazę do obliczenia poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Poziomy te zostaną przedstawione w aktualizacji informacji niezwłocznie, po sporządzeniu przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Na terenie miasta Jelenia Góra funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), prowadzony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  ul Wolności 161/163.  PSZOK funkcjonuje na terenie siedziby MPGK Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w każdą sobotę w godzinach 8.00-14.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W 2019 roku funkcjonował mobilny PSZOK, który stacjonował na terenie miasta w 25 lokalizacjach.

Tabela 1. Frakcje odpadów przyjmowane w mobilnym PSZOKu

kod odpadu

rodzaje odpadów

20 01 32

leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 31*

leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 27*

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

15 01 10*

opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11*

opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

20 01 14*

kwasy

20 01 15*

alkalia

20 01 17*

odczynniki fotograficzne

20 01 13*

rozpuszczalniki

20 01 29*

detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30

detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

13 02 05*

mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 02 06*

syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 08*

inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

20 01 33*

baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34

baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 23*

urządzenia zawierające freony

20 01 21*

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

ex 16 02 16

odpadowy toner drukarski z urządzeń biurowych

16 80 01

magnetyczne i optyczne nośniki informacji

20 01 19*

środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 80

środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 25

oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*

oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

 

Tabela 2. Frakcje odpadów przyjmowane w PSZOKu

kod odpadu

rodzaje odpadów

20 01 01

papier i tektura

15 01 01

opakowania z papieru i tektury

20 01 39

tworzywa sztuczne

15 01 02

opakowania z tworzyw sztucznych

20 01 40

metale

15 01 04

opakowania z metali

15 01 05

opakowania wielomateriałowe

20 01 02

szkło

15 01 07

opakowania ze szkła

20 02 01

odpady ulegające biodegradacji

15 01 03

opakowania z drewna

20 01 38

drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 37*

drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 32

leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 31*

leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 27*

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

15 01 10*

opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11*

opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

20 01 14*

kwasy

20 01 15*

alkalia

20 01 17*

odczynniki fotograficzne

20 01 13*

rozpuszczalniki

20 01 29*

detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30

detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

13 02 05*

mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 02 06*

syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 08*

inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

20 01 33*

baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34

baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 23*

urządzenia zawierające freony

20 01 21*

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

ex 16 02 16

odpadowy toner drukarski z urządzeń biurowych

16 80 01

magnetyczne i optyczne nośniki informacji

20 03 07

odpady wielkogabarytowe

20 01 11

tekstylia

20 01 10

odzież

20 01 19*

środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 80

środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 25

oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*

oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

16 01 03

zużyte opony

odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstwa domowego do 0,1 Mg od mieszkańca rocznie:

17 01 01

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02

gruz ceglany

17 01 03

odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01

drewno

17 02 02

szkło

17 02 03

tworzywa sztuczne

17 03 02

mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

17 04 01

miedź, brąz, mosiądz

17 04 02

aluminium

17 04 03

ołów

17 04 04

cynk

17 04 05

żelazo i stal

17 04 06

cyna

17 04 07

mieszanina metali

17 04 11

kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08

tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04

materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02

materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

ex 20 03 99

odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

17 09 04

zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

17 01 80

usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 03 80

odpadowa papa

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest od mieszkańców w PSZOK prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Wolności 161/163, podczas okresowej mobilnej zbiórki odpadów problemowych w ramach mobilnego PSZOK oraz z terenu miasta, podczas zbiórek odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon.

6. Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne:

-        

Zakład Wtórnego Obrotu Zużytym Ogumieniem, Rogoźnicka 34, 58-152 Goczałków, tel. 48 74 855 95 85;

-        

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKOVITA Pietrzak Jolanta ul. Sienkiewicza 2756-120 Brzeg Dolny tel. 71 352 89 70;

-        

Ekoplast-Produkt Sp. z o.o.,  ul. Frysztacka145, 43-400 Cieszyn, tel. 33 858 00 75.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady powstające w prowadzonym gospodarstwie rolnym, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Miasto Jelenia Góra zastrzega, że ww. wykaz ma charakter poglądowy i nie obejmuje wszystkich firm zbierających tego typu odpadów.

 

 

 

 

 

 

Kalendarz FB