Informacja o gospodarowaniu odpadami za 2019 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 2010 z późn. zm.),  Miasto Jelenia Góra informuje, że:

1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Jelenia Góra było:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wolności 161/163, Jelenia Góra.

2. Miejscem zagospodarowania odebranych z terenu miasta Jelenia Góra zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania były:

Lp.

Rodzaj odpadu

Instalacja

1

Odpady zmieszane

Ścięgny – Kostrzyca, 58-533 Mysłakowice

2

Odpady ulegające biodegradacji i zielone

Ścięgny – Kostrzyca, 58-533 Mysłakowice

Plac Wolności 47/50, 59-623 Lubomierz

Aleja Przyjaźni 9, 46-020 Opole

3

Pozostałość z sortowania odpadów selektywnie odebranych

Zawiszów 5, 58-100 Świdnica

4

Pozostałość z sortowania odpadów zmieszanych

Ścięgny – Kostrzyca, 58-533 Mysłakowice

 

3. W roku 2019 uzyskano następujące poziomy:

 

- poziom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 14%,

 

- poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 43%,

 

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 41%.

 

4. Na terenie miasta Jelenia Góra funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), prowadzony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  ul Wolności 161/163.  PSZOK funkcjonuje na terenie siedziby MPGK Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w każdą sobotę w godzinach 8.00-14.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W 2019 roku funkcjonował mobilny PSZOK, który stacjonował na terenie miasta w 25 lokalizacjach.

Tabela 1. Frakcje odpadów przyjmowane w mobilnym PSZOKu

kod odpadu

rodzaje odpadów

20 01 32

leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 31*

leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 27*

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

15 01 10*

opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11*

opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

20 01 14*

kwasy

20 01 15*

alkalia

20 01 17*

odczynniki fotograficzne

20 01 13*

rozpuszczalniki

20 01 29*

detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30

detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

13 02 05*

mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 02 06*

syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 08*

inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

20 01 33*

baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34

baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 23*

urządzenia zawierające freony

20 01 21*

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

ex 16 02 16

odpadowy toner drukarski z urządzeń biurowych

16 80 01

magnetyczne i optyczne nośniki informacji

20 01 19*

środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 80

środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 25

oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*

oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

 

Tabela 2. Frakcje odpadów przyjmowane w PSZOKu

kod odpadu

rodzaje odpadów

20 01 01

papier i tektura

15 01 01

opakowania z papieru i tektury

20 01 39

tworzywa sztuczne

15 01 02

opakowania z tworzyw sztucznych

20 01 40

metale

15 01 04

opakowania z metali

15 01 05

opakowania wielomateriałowe

20 01 02

szkło

15 01 07

opakowania ze szkła

20 02 01

odpady ulegające biodegradacji

15 01 03

opakowania z drewna

20 01 38

drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 37*

drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 32

leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 31*

leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 27*

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

15 01 10*

opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11*

opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

20 01 14*

kwasy

20 01 15*

alkalia

20 01 17*

odczynniki fotograficzne

20 01 13*

rozpuszczalniki

20 01 29*

detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30

detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

13 02 05*

mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 02 06*

syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 08*

inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

20 01 33*

baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34

baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 23*

urządzenia zawierające freony

20 01 21*

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

ex 16 02 16

odpadowy toner drukarski z urządzeń biurowych

16 80 01

magnetyczne i optyczne nośniki informacji

20 03 07

odpady wielkogabarytowe

20 01 11

tekstylia

20 01 10

odzież

20 01 19*

środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 80

środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 25

oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*

oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

16 01 03

zużyte opony

odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstwa domowego do 0,1 Mg od mieszkańca rocznie:

17 01 01

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02

gruz ceglany

17 01 03

odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01

drewno

17 02 02

szkło

17 02 03

tworzywa sztuczne

17 03 02

mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

17 04 01

miedź, brąz, mosiądz

17 04 02

aluminium

17 04 03

ołów

17 04 04

cynk

17 04 05

żelazo i stal

17 04 06

cyna

17 04 07

mieszanina metali

17 04 11

kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08

tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04

materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02

materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

ex 20 03 99

odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

17 09 04

zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

17 01 80

usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 03 80

odpadowa papa

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest od mieszkańców w PSZOK prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Wolności 161/163, podczas okresowej mobilnej zbiórki odpadów problemowych w ramach mobilnego PSZOK oraz z terenu miasta, podczas zbiórek odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon.

6. Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne:

-        

Zakład Wtórnego Obrotu Zużytym Ogumieniem, Rogoźnicka 34, 58-152 Goczałków, tel. 48 74 855 95 85;

-        

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKOVITA Pietrzak Jolanta ul. Sienkiewicza 2756-120 Brzeg Dolny tel. 71 352 89 70;

-        

Ekoplast-Produkt Sp. z o.o.,  ul. Frysztacka145, 43-400 Cieszyn, tel. 33 858 00 75.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady powstające w prowadzonym gospodarstwie rolnym, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Miasto Jelenia Góra zastrzega, że ww. wykaz ma charakter poglądowy i nie obejmuje wszystkich firm zbierających tego typu odpadów.

 

 

 

 

 

 

Kalendarz FB