Informacja o terminie konsultacji społecznych

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza mieszkańców miasta, wspólnoty mieszkaniowe, zarządców nieruchomości, przedsiębiorców, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra oraz aktywnego udziału w konsultacjach społecznych.

Gminny Program Rewitalizacji jest wieloletnim dokumentem strategicznym, w którym określone zostały cele rewitalizacji, odpowiadające im kierunki działań oraz przedsięwzięcia, których realizacja w dłuższej perspektywie czasowej przyczyni się do ograniczenia lub eliminacji niekorzystnych zjawisk zidentyfikowanych w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej, technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie: od 20 grudnia 2022 r.
do 18 stycznia 2023 r.
, w następujących formach:

1. Zbierania uwag i opinii w postaci papierowej i elektronicznej za pośrednictwem formularza konsultacyjnego. Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć w czasie trwania konsultacji:

• osobiście do Urzędu Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy 58 (przybudówka Ratusza), II piętro, pokój 209, w godzinach pracy Urzędu Miasta tj.:

- poniedziałek - środa: 7:30 -15:30,

- czwartek: 7:30 -16:30,

- piątek: 7:30 - 14:30;

• za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: rewitalizacja@jeleniagora.pl;

• drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra (decyduje data wpływu formularza konsultacyjnego do Urzędu Miasta Jelenia Góra).

2. Spotkań otwartych z interesariuszami procesu rewitalizacji, podczas których zaprezentowany zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra, jak również możliwe będzie wyrażanie uwagi i opinii nt. dokumentu, w formie ustnej do protokołu. Spotkania odbędą się:

• 11 stycznia 2023 r. w godz. 11:00 -13:00 w Jeleniogórskim Centrum Kultury filia Muflon - sala widowiskowa, ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra,

• 11 stycznia 2023 r. w godz. 16:00-18:00 w Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska - sala konferencyjna, ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra,

• 16 stycznia 2023 r. w godz. 16:00-18:00 w Muzeum Przyrodniczym, ul. Cieplicka 11A, 58-560 Jelenia Góra.

3. Formularza ankietowego dotyczącego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra, który dostępny będzie:

• w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy 58 (przybudówka Ratusza), II piętro, pokój 209, w godzinach pracy Urzędu tj.:

- poniedziałek-środa: 7:30-15:30,

- czwartek: 7:30-16:30,

- piątek: 7:30-14:30;

•  na stronach internetowych miasta: jeleniagora.pl (aktualności), gpr.jeleniagora.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra bip.jeleniagora.pl (zakładka obwieszczenia, konsultacje społeczne). Ankietę należy wypełnić i dostarczyć do siedziby Urzędu Miasta lub zeskanować i przesłać na adres e-mail: rewitalizacja@jeleniagora.pl;

• w wersji online pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/jelenia_gora_konsultacje_gpr

 

 NIE BĘDĄ rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

• niedotyczące zakresu konsultacji, tj. niezwiązane z projektem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra,

• dotyczące zmiany granic wyznaczonego w drodze uchwały nr 515.LII.2022 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 13 lipca 2022 r. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,

•  dotyczące zgłaszania nowych propozycji zadań do programu,

•  z datą wpływu przed 20.12.2022 r. oraz po 18.01.2023 r.,

•  niepodpisane imieniem i nazwiskiem osoby/podmiotu zgłaszającej/-ego uwagi, opinie  i propozycje,

• przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag ustnych zgłaszanych do protokołu podczas otwartych spotkań konsultacyjnych).

 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra, ankieta oraz formularz konsultacyjny dostępne będą od 20 grudnia 2022 r. do 18 stycznia 2023 r.:

•  w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy 58 (przybudówka Ratusza), II piętro, pokój 209, w godzinach pracy Urzędu, tj.:

- poniedziałek-środa: 7:30-15:30,

- czwartek: 7:30-16:30,

- piątek: 7:30-14:30;

•  na stronach internetowych miasta: jeleniagora.pl (aktualności), gpr.jeleniagora.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra bip.jeleniagora.pl (zakładka obwieszczenia, konsultacje społeczne).

 

Informacji związanych z GPR udziela Wydział Rozwoju Miasta, tel. 75 75 46 126, e-mail: rewitalizacja@jeleniagora.pl.

 

Kalendarz FB