Informacja o terminie konsultacji społecznych

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza, do udziału w konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy interesariusze rewitalizacji, w tym m.in.: 

 

1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości 

i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, 

w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; 

2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; 

3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; 

4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

6. organy władzy publicznej;

7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 7 lutego 2023 r. do dnia 9 marca 2023 r., w następujących formach:

 

1. Zbierania uwag, opinii i propozycji zmian w postaci papierowej i elektronicznej za pośrednictwem formularza konsultacyjnego. Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć w czasie trwania konsultacji:

• osobiście do Urzędu Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy 

58 (przybudówka Ratusza), II piętro, pokój 209, w godzinach pracy Urzędu Miasta tj.:

- poniedziałek-środa: 7:30-15:30,

- czwartek: 7:30-16:30,

- piątek: 7:30-14:30;

• za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: rewitalizacja@jeleniagora.pl;

• drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra (decyduje data wpływu formularza konsultacyjnego 

do Urzędu Miasta Jelenia Góra).

2. Spotkania otwartego z interesariuszami procesu rewitalizacji, podczas którego omówione zostaną zasady wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra, jak również możliwe będzie wniesienie uwag, opinii i propozycji dot. projektu uchwały w formie ustnej do protokołu. Spotkanie odbędzie się:

21 lutego 2023 r. w godz. 16:00-18:00 w Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska - sala konferencyjna, ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra.

 

3. Ankiety dotyczącej projektu Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, w formie online, która dostępna będzie:

• pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/jelenia_gora_kr_ankieta oraz na stronach internetowych miasta: jeleniagora.pl (zakładka aktualności), na stronie poświęconej Gminnemu Programowi Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra: gpr.jeleniagora.pl oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra: bip.jeleniagora.pl (zakładka obwieszczenia, konsultacje społeczne).

 

Projekt Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z formularzem konsultacyjnym i ankietą dostępne będą od dnia 7 lutego 2023 r. do dnia 9 marca 2023 r.:

• w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy 

58 (przybudówka Ratusza), II piętro, pokój 209, w godzinach pracy Urzędu, tj.:

- poniedziałek-środa: 7:30-15:30,

- czwartek: 7:30-16:30,

- piątek: 7:30-14:30;

• na stronach internetowych miasta: jeleniagora.pl (aktualności), gpr.jeleniagora.pl oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra bip.jeleniagora.pl (zakładka obwieszczenia, konsultacje społeczne).

 

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

 

a. niedotyczące zakresu konsultacji, tj. niezwiązane z projektem Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji;

b. z datą wpływu przed dniem 7 lutego 2023 r. oraz po dniu 9 marca 2023 r.,

c. niepodpisane imieniem i nazwiskiem osoby/podmiotu zgłaszającej/-ego uwagi, opinie 

i propozycje,

d. przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag, opinii 

i propozycji zmian zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkania z interesariuszami rewitalizacji).

 

Informacji związanych z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra udziela Wydział Rozwoju Miasta, tel. 75 75 46 126, e-mail: rewitalizacja@jeleniagora.pl.

 

Kalendarz FB