Jak otrzymać Kartę

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050. 831.2016.VII

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia  6 grudnia 2016 r.

 

Zasady wydawania i korzystania z  "Jeleniogórskiej Karty Dużej Rodziny"

 

§ 1.

1. Karta uprawnia członków Rodzin do korzystania z ulg i zwolnień ujętych w katalogu opublikowanym na stronie www.jeleniagora.pl w zakładce Jeleniogórska Karta Dużej Rodziny.

2.  Przy odbiorze Karty uprawniony otrzym aktualny katalog przysługujących ulg i zwolnień.

 

§ 2.

1. W celu otrzymania Karty rodzic lub opiekun prawny, zwany dalej Wnioskodawcą, powinien złożyć wniosek osobiście.

2.  Druk wniosku dostępny jest na stronie www.jeleniagora.pl w zakładce Jeleniogórska Karta Dużej Rodziny oraz w Punktach zlokalizowanych w:

1) Wydziale Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Jelenia Góra, ul. Okrzei 10, pok.003 (parter), 58-500 Jelenia Góra

2) Centrum Obsługi Klienta Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Ptasia 6A,

3) Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Jelenia Góra, ul. Jana Pawła II 7.

3. Przy składaniu wniosku należy okazać następujące dokumenty:

1) w przypadku rodziców lub opiekunów – dowód tożsamości ze zdjęciem,

2) w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych – aktualną legitymację szkolną lub zaświadczenie ze szkoły,

3) w przypadku studentów do 24 roku życia – legitymację studencką lub zaświadczenie potywierdzające status studenta,

4) w przypadku kontynuujących naukę osób do 26 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności lub potrzebie kształcenia specjalnego, legitymację szkolną/studencką lub inny dokument potwierdzający okres wydłużenia czasu nauki,

5) w przypadku rodzin zastępczych – postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinie zastepczej,

6) w przypadku rodzinnych domów dziecka – postanowienie sądu,

7) w przypadku opiekunów prawnych – postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem.

4. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgloszenia tego faktu w Punkcie Wydawania Kart i jest uprawniony do wystąpienia o wydanie wtórnika Karty.

§ 3.

 

1. Karta jest imienna, posiada numer, datę ważności.

2. Karta jest ważna od dnia wydania do 30 września.

3. Wydanie kolejnej Karty wymaga przedstawienia przez Wnioskodawcę dokumentów niezbędnych do otrzymania Karty.

4. Karta wydawana jest przez Prezydenta Miasta wszystkim uprawnionym członkom rodziny, rodzicom oraz dzieciom, a osobą upoważnioną do ich odbioru jest Wnioskodawca.

5. Dzieci poniżej 3 roku życia korzystają z uprawnień wylącznie w obecności rodziców, posiadających Karty.

6. Karta jest ważna wyłącznie z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość uprawnionego. Dla osób nieletnich objętych obowiązkiem szkolnym dokumentem takim może być legitymacja szkolna. Osoby kontynuujące naukę po ukończeniu 18 roku życia mogą korzystać z Karrty na podstawie legitymacji szkolnej lub studenckiej. Dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym mogą korzystać z uprawnień na podstawie własnej karty wraz 

z dokumentem tożsamości rodzica, łącznie z jego Kartą i w jego obecności.

7. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub udostępniana przez uprawnionego innym, nieupoważnionym osobom.

8. Karta wydawana jest nieodpłatnie.

 

 

Kalendarz FB