Jeleniogórska kuźnia kompetencji. RPDS.10.02.03-02-0014/17

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

 

Klasyfikacja projektu: 1.1 Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 1.2 Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja. 1.3 Numer i nazwa Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 1.4 Numer i nazwa Poddziałania: 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AJ.

1.5 Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Okres realizacji projektu: od 2018-03-01 do 2019-06-30

Całkowita wartość projektu: 2 512 437,20 zł

Kwota dofinansowania: 2 376 828,20 zł

Opis projektu:

Cel: Podniesienie poziomu edukacji, w tym komp. kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz wyrównywanie szans edukacji u 692 uczniów (w tym 346 dziewcząt) z 7 szkół podstawowych (w tym 1 szkołę podstawową w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego) w woj. dolnośląskim (m. Jelenia Góra), poprzez objęcie ich wsparciem w ramach zajęć dodatkowych i specjalnych oraz wyposażenie 7 szkolnych pracowni, a także podwyższenie kompetencji 102 nauczycieli (86 K, 16 M) z 7 szkół podstawowych biorących udział w projekcie.

Szkoły objęte wsparciem: SP nr 7, SP nr 8, SP nr 13, SP nr 15, SP nr 2, SP nr 3,SOS-W

 

Kalendarz FB