Jeleniogórskie organizacje zainicjowały spotkanie nad programem współpracy na 2015 rok.

Program współpracy stanowi podstawowy dokument, w którym zawierają się zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a działającymi lokalnie na danym obszarze organizacjami pozarządowymi. Uchwalenie rocznego programu współpracy zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest obowiązkiem samorządu. Aby nie był to tylko obowiązek samorządu jeleniogórskiego, ale, aby program współpracy został wspólnie opracowany przez władze lokalne i sektor pozarządowy realizatorzy projektu „Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych” Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Miasto Jelenia Góra zaprosili do pracy nad programem przedstawicieli jeleniogórskich organizacji, samorządu oraz jego jednostek organizacyjnych.

18 czerwca br. odbyło się pierwsze spotkanie inicjujące tworzenie rocznego programu współpracy na 2015 rok, w którym uczestniczyli reprezentanci organizacji z Jeleniej Góry tj. Europejska Fundacja Ludzi Dobrej Woli "Serdeczna Pomoc", Fundacja Równowaga, Fundacja Jagniątków, Jeleniogórskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju SODALIS, Rada Przyjaciół Harcerstwa.

Zgodnie z ustawą program musi zawierać takie elementy jak: cel główny i cele szczegółowe, zasady i formy współpracy, zakres przedmiotowy, priorytetowe zadania publiczne, okres realizacji programu, sposób realizacji programu, wysokość środków planowanych na realizację programu, sposób oceny realizacji programu, informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Póki co na spotkaniu wspólnie dokonano wstępnej diagnozy problemów i potrzeb miasta Jelenia Góra, których rozwiązywaniem mogłyby zająć się organizacje pozarządowe. Na kolejnych spotkaniach prace nad diagnozą będą kontynuowane. W dalszej kolejności zaś w odniesieniu do niej zostaną zdefiniowane priorytety do programu współpracy na 2015 r.

Informacje o kolejnych spotkaniach oraz relacje z ich przebiegu znajdują się na stronie www.jeleniagora.pl w sekcji „Sprawy społeczne”.

Serdecznie zapraszamy jeleniogórskie organizacje pozarządowe do włączenia się w prace nad programem współpracy!

Projekt „Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji nt. projektu w biurze RCWIP ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze (tel. 75 75 642 20 00) bądź w Wydziale Dialogu i Spraw Społecznych UM Jelenia Góra (Plac Ratuszowy 58, tel. 75 75 46 152).

 

Kalendarz FB