Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych

Nr projektu: RPDS.10.01.03-02-0002/19

Klasyfikacja projektu: 1.1 Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 1.2 Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja. 1.3 Numer i nazwa Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. 1.4 Numer i nazwa Poddziałania: 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AJ

Całkowita wartość projektu: 1 925 876,16 zł

Kwota dofinansowania: 1 829 582,35 zł

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

Okres realizacji: od 2020-01-02 do 2021-12-31

Cel projektu: Podniesienie kompetencji uczniów niepełnosprawnych w jeleniogórskich przedszkolach.

Krótki opis:

Zdiagnozowany problem: zajęcia realizowane w miejskich przedszkolach z terenu m. Jelenia Góra są niewystarczające dla wyrównania deficytów dzieci niepełnosprawnych, brakuje nauczycieli wychowania przedszkolnego z odpowiednimi kwalifikacjami z zakresu pedagogiki specjalnej.

Wsparciem zostanie objętych minimum 69 osób:

 • minimum 30 dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym z m. Jelenia Góra

 • 39 nauczycieli pracujących w miejskich przedszkolach, w tym 3 niepełnosprawnych

Wsparciem zostaną objęte jeleniogórskie publiczne OWP:

 1. Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32

 2. Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6

 3. Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15

 4. Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13

 5. Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2

 6. Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 , ul. Junaków 2a

 7. Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12

 8. Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym, ul. Kruszwicka 3

Działania:

 1. Realizacja 15 typów zajęć specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych (w tym zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych)

 2. Studia podyplomowe dla 39 nauczycieli ( 37 kobiet, 2 mężczyzn) w 2 kierunkach z zakresu pedagogiki specjalnej tj. integracja sensoryczna 19 osób w tym 18 kobiet i 1 mężczyzna oraz logopedia 20 osób w tym 19 kobiet i 1 mężczyzna.

Efekty: wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wzrost kompetencji uczniów niepełnosprawnych, poprawa jakości edukacji przedszkolnej w m. Jelenia Góra, upowszechnienie wychowania przedszkolnego wśród dzieci z niepełnosprawnościami, wzrost kwalifikacji i umiejętności nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie pedagogiki specjalnej. Przedszkola będą kontynuowały zajęcia specjalistyczne wynikające z wniosków zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia w celu wyrów. deficytów dzieci niepełnosprawnych w kolejnych latach.

 

 

 

Kalendarz FB