Karta

Jeleniogórska Karta Dużej Rodziny jest imienną kartą, posiadającą numer i datę ważności. Wydawana jest przez Prezydenta Miasta wszystkim uprawnionym członkom rodziny, rodzicom oraz dzieciom, a osobą upoważnioną do ich odbioru jest Wnioskodawca.  Dzieci poniżej 3 roku życia korzystają ze zniżek wyłączenie w obecności rodziców, posiadających Karty. 

Karta jest ważna od dnia wydania do 30 września, z możliwością przedłużenia ważności na kolejny rok,  a jej ważność można przedłużyć nie wcześniej niż 1 miesiąc przed końcem okresu ważności. Karta wydawana jest nieodpłatnie.

Warunkiem przedłużenia ważności Karty jest przedstawienie przez Wnioskodawcę dokumentów.

Karta jest ważna wyłącznie z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość uprawnionego. Dla osób nieletnich objętych obowiązkiem szkolnym dokumentem takim może być legitymacja szkolna. Osoby kontynuujące naukę po ukończeniu 18 roku życia mogą korzystać z kart na podstawie legitymacji szkolnej lub studenckiej. Dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym mogą korzystać z ulg i zwolnień na podstawie własnej karty wraz z dokumentem tożsamości rodzica, łącznie z jego kartą i w jego obecności. 

Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub udostępniana przez użytkownika innym, nieupoważnionym osobom. 

 


Zarządzenie nr 0050.831.2016.VII w sprawie określenia zasad wydawania i korzystania oraz wzoru wniosku i blankietu "Jeleniogórskiej Karty Dużej Rodziny"

 

AWERS KARTY                                REWERS KARTY

Awers Jeleniogórskiej Karty Dużej Rodziny              Rewers Jeleniogórskiej Karty Dużej Rodziny

 

 

Kalendarz FB