Mobilny PSZOK w sierpniu

W sierpniu przeprowadzona zostanie kolejna mobilna zbiórka odpadów problemowych takich jak farby, rozpuszczalniki, detergenty, oleje, urządzenia elektryczne oraz wiele innych.
 
04.08.2018 r.
  • ul. Zachodnia/K. Miarki (stacja kolejowa PKP), godz. 10:00 – 13:00 
11.08.2018 r.
  • ul. Wrocławska/Trzcińska (pętla autobusowa), godz. 10:00 – 13:00 
18.08.2018 r.
  • pl. Ratuszowy (festyn Akcja Segregacja), godz. 12:00 – 16:00 
25.08.2018 r.
  • ul. Komedy-Trzcińskiego 10, godz. 10:00 – 13:00 
 
Akcja prowadzona jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. W trakcie mobilnej zbiórki przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych, powstających na terenie Miasta Jelenia Góra m. in.:
- leki,
- farby, tusze, kleje, żywice, lepiszcze,
- opakowania po środkach ochrony roślin, środki ochrony roślin,
- kwasy, alkalia, rozpuszczalniki,
- detergenty,
- oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe,
- baterie i akumulatory,
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
- urządzenia zawierające freony,
- lampy fluorescencyjne,
- opady zawierające rtęć,
- oleje i tłuszcze jadalne.
 
Aby skorzystać z mobilnego PSZOKa właściciel nieruchomości winien okazać dokument potwierdzający obowiązek dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Jelenia Góra np. kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umowy najmu lokalu, zawiadomienia o wysokości opłat za lokal.
 
Uwaga! Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi.

Grupa:

 

Kalendarz FB