Nabór uzupełniający kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra

7 grudnia br. rozpocznie się nabór uzupełniający kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra, który będzie trwał do dnia 28 grudnia 2023 r.

Komitet Rewitalizacji będzie wspierał działania Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w obszarze zadań związanych z rewitalizacją miasta, stanowił forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Miasta Jelenia Góra w zakresie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra oraz oceny przebiegu procesu rewitalizacji w mieście, jak również pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

Zakres działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra będzie obejmował:

  • wsparcie doradcze Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w zakresie dbałości o prawidłową realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra, dalej GPR,
  • wyrażanie opinii i stanowisk oraz rekomendowanie rozwiązań w sprawach dotyczących przeprowadzenia i oceny procesu rewitalizacji,
  • ocenę postępu wdrażania GPR z punktu widzenia integracji i komplementarności podejmowanych działań przez podmioty zaangażowane w proces rewitalizacji,
  • prowadzenie dialogu między poszczególnymi interesariuszami procesu rewitalizacji,a organami gminy,
  • możliwość inicjowania partnerstw między Miastem a partnerami projektowymi, w celu realizacji przedsięwzięć zapisanych w GPR,
  • opiniowanie raportów z ewaluacji GPR, przekazywanie uwag i zaleceń Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

Sposób zgłoszenia kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji

Zgłoszenie kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji następuje na podstawie złożonego „Formularza zgłoszeniowego” wraz z wymaganymi załącznikami.

„Formularz zgłoszeniowy” wraz z załącznikami dostępnyjest poniżej w treści ogłoszenia, jak również:

  • w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta Jelenia Góra, II piętro, pokój 209 (przybudówka Ratusza), Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra (bip.jeleniagora.pl) – zakładka „Prezydent” – „Ogłoszenia Prezydenta”,
  • na stronie internetowej: gpr.jeleniagora.pl (strona dedykowana Gminnemu Programowi Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra).

Kandydat na Członka Komitetu Rewitalizacji może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy i tylko jako przedstawiciel jednej kategorii podmiotów wskazanych w ogłoszeniu o naborze uzupełniającym.

Wypełniony „Formularz zgłoszeniowy Kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie papierowej, w zamkniętej kopercie, z adnotacją: „Nabór uzupełniający do Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra”.

Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra lub przesłać na adres:

Urząd Miasta Jelenia Góra
Wydział Rozwoju Miasta
Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra

Za datę doręczenia uważa się datę wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Jelenia Góra. Formularze zgłoszeniowe złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze uzupełniającym nie będą rozpatrywane.

UWAGA!

Nie będą rozpatrywane formularze zgłoszeniowe kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra:
-    niepodpisane,
-    złożone po terminie wyznaczony w ogłoszeniu o naborze uzupełniającym,
-    złożone i przesłane w innej formie niż wskazano powyżej.


Informacje o naborze uzupełniającym kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji udzielane są przez Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58 (przybudówka Ratusza, II piętro, pokój 209), tel. 75 75 46 126, e-mail:rewitalizacja@jeleniagora.pl

Informacja o wynikach naboru uzupełniającego opublikowana zostanie po jego zakończeniu:
-    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra (bip.jeleniagora.pl),
-    na stronach internetowych: jeleniagora.pl i gpr.jeleniagora.pl (strona dedykowania Gminnemu Programowy Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra).


Dokumenty dotyczące naboru uzupełniającego:

1)    Ogłoszenie o naborze uzupełniającym kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra
2)    Uchwała nr 628.LXV.2023 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra.

3)    Uchwała nr 658.LXVIII.2023 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 5 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra.
4)    Formularz zgłoszeniowy kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra.
5)    Lista poparcia kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra.
6)    Oświadczenie potwierdzające, iż kandydat jest właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na obszarze rewitalizacji miasta Jelenia Góra/przedstawicielem podmiotu zarządzającego nieruchomościami położonymi na obszarze rewitalizacji miasta Jelenia Góra/ członkiem kooperatywy mieszkaniowej działającym w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej.
7)    Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zasiadaniu w organach podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, działających na obszarze miasta Jelenia Góra.
8)    Oświadczenie o członkostwie w organizacji pozarządowej działającej na obszarze miasta Jelenia Góra.
9)    Oświadczenie zastępcy kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra.
10)    Mapy prezentujące wyznaczony w mieście Jelenia Góra obszar rewitalizacji, w podziale na:
-   podobszar rewitalizacji Śródmieście,
-   podobszar rewitalizacji Cieplice,
-   podobszar rewitalizacji Sobieszów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz FB