Nowe obowiązki dla podmiotów posiadających zezwolenia i pozwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 5 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592), która to wprowadza nowe obowiązki dla podmiotów posiadających zezwolenia i pozwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów.

Podmiot posiadający:

 • zezwolenie na zbieranie odpadów,
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów,

jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji do dnia 5 września 2019 r., w celu dostosowania treści zezwolenia do obowiązujących przepisów.

Wniosek ten powinien zawierać wskazanie:

 1. maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
 2. największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 3. całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 4. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach

oraz zawierać niżej wymienione załączniki:

 1. operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży pożarnej, wykonany przez osobę, o której mowa ww art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 26 września 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (z wyłączeniem postępowań obejmujących wyłącznie odpady niepalne); 
 2. postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej uzgadniające ww. operat przeciwpożarowy (z wyłączeniem postępowań obejmujących wyłącznie odpady niepalne); 
 3. zaświadczenia o niekaralności
  a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej - za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663);,
 4. zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.z 2018 r. poz. 703 i 1277); 
 5. oświadczenie o niekaralności a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach;
 6. oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:
  a) fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, 
  b) prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizycznaw ostatnich 10 latach nie wydano  ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach;
 7. oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach; 
 8. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.


Ww. oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Niezłożenie wniosku spełniającego ww. wymagania w terminie spowoduje, że decyzja  zezwalająca na zbieranie czy przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, WYGASA.

Ponadto informujemy że, zgodnie art. 41 ust. 3 pkt 1 ppkt d) ustawy o odpadach, gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3 000 Mg, organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów staje się Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Zezwolenia lub pozwolenia obejmujące zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawane są po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Zezwolenia lub pozwolenia obejmujące zbieranie i przetwarzanie odpadów (z wyłączeniem postępowań dotyczących wyłącznie odpadów niepalnych) jest wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy.

Szczegółowy zakres informacji, które powinien zawierać wniosek o nowe zezwolenie czy pozwolenie oraz wymaganych załączników znajduje się na stronach:

http://bip.jeleniagora.pl/artykul/162/777/zezwolenie-na-zbieranie-odpadow

http://bip.jeleniagora.pl/artykul/162/616/zezwolenie-na-przetwarzanie-od...

http://bip.jeleniagora.pl/artykul/162/615/pozwolenie-na-wytwarzanie-odpadow

       Jednocześnie przypominamy, że podmiot posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów od 22 lutego 2019 r. będzie obowiązany spełnić nowe wymagania dotyczące wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów określone art. 25 ust. 6 – 6e i 8a ustawy o odpadach. 

Grupa:

 

Kalendarz FB