Nowe Obowiązki dla Punktów Skupu Papieru, Metali, Tworzyw Sztucznych I Szkła

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przypomina, że w dniu 1 stycznia 2018 r. w życie weszła zmiana do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą zostały nałożone nowe obowiązki na podmioty zbierające segregowane odpady komunalne, dotyczące przekazywania do gminy rocznych sprawozdań, w zakresie odpadów komunalnych przez podmioty zbierające frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Sprawozdanie za rok 2018 należy złożyć prezydentowi miasta do dnia 31 stycznia 2019 r.

 

Wzór rocznego sprawozdania sporządzanego przez podmiot zbierający odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. 2018 poz. 1627).

 

wzór sprawozdania do pobrania

Grupa:

 

Kalendarz FB