Nowe zasady udzielania dotacji na zmianę ogrzewania

W roku 2021 będą obowiązywały nowe zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania dla wniosków składanych od dnia 01.01.2021 r.

Zanim zaczniesz wymianę ogrzewania, najpierw złóż wniosek o dofinansowanie !!!

Wnioski, wraz z załącznikami określonymi we wzorze wniosku o udzielenie dotacji, należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Ogłoszenie wraz z obowiązującymi formularzami dostępne będzie na stronie Miasta Jelenia Góra w styczniu 2021 r.

Dofinansowanie dotyczy tylko likwidacji pieców na paliwo stałe (węgiel, koks, drewno) i wymiany na ekologiczne źródło ogrzewania.

Przed podpisaniem umowy dotacyjnej nie likwiduj pieca !!!

Żadne prace związane z wymianą pieca (w tym zakup nowego ogrzewania) nie mogą być rozpoczęte przed datą podpisania umowy dotacyjnej z Miastem Jelenia Góra.

Dofinansowanie dotyczy tylko nieruchomości na terenie miasta Jelenia Góra.

Dofinansowanie dotyczy tylko nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Dofinansowanie dotyczy tylko nieruchomości, których stan prawny jest uregulowany.

Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba fizyczna.

Ekologiczne źródła ogrzewania to:

 

1) kotły gazowe kondensacyjne, spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A;

2) kotły na olej lekki opałowy;

3) systemy ogrzewania elektrycznego; przy czym wyklucza się możliwość finansowania urządzeń przenośnych (np.: grzejniki), tzn.: urządzenia objęte dofinansowaniem muszą być trwale powiązane z lokalem mieszkalnym lub nieruchomością o charakterze mieszkalnym;

4) kotły na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) - nie dotyczy obszaru strefy A i B Uzdrowiska Cieplice;

5) kotły na paliwa stałe lub biomasę (zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego

i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe) w strefie C obszaru Uzdrowiska Cieplice, przy spełnieniu łącznie warunków braku możliwości technicznych podłączenia do sieci cieplnej lub gazowej, potwierdzonych przez operatorów tych sieci;

6) włączenie do sieci cieplnej;

7) urządzenia wykorzystujące odnawialne źródło energii służące wyłącznie do ogrzewania nieruchomości.

 

Termin wizji lokalnej w celu potwierdzenia czynnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym zostanie ustalony telefonicznie. Wnioskodawca nie musi być obecny w czasie przeprowadzania wizji lokalnej, ale w nieruchomości powinna przebywać osoba, która udostępni wszystkie pomieszczenia na ten czas.

 

Prace nie mogą być rozpoczęte przed datą podpisania umowy dotacyjnej. Faktury lub rachunki muszą być wystawione imiennie na osobę, której dane są wskazane w umowie dotacyjnej. Opis kosztów na fakturach lub rachunkach powinien jednoznacznie wskazywać, że koszty te dotyczą zmiany systemu ogrzewania. Realizując inwestycję, kontroluj zbieranie dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 75 75 49 855.

 

Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych do realizacji zadania, w szczególności:

1) koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej, koniecznej do realizacji zadania; 2) koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie w przypadku likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej wnioskiem);

3) koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła;

4) koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą kontrolno pomiarową i elektryczną;

5) koszt przyłączy gazowych i energetycznych;

6) koszt zakupu i montażu urządzenia wykorzystującego odnawialne źródło energii;

7) zbiornik na ciepłą wodę użytkową;

8) koszt zakupu i montażu wkładów kominowych;

9) koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła;

10) koszt wykonanych opinii kominiarskich.

 

Wysokość Dotacji

Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie Jeleniej Góry, w maksymalnej wysokości do 5.000,00 zł.

 

Podstawa prawna:

uchwała nr 270.XXV.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 02 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania dla wniosków składanych od dnia 01.01.2021 r.

 

Link do uchwały - TUTAJ

 

Kalendarz FB