Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na zmianę ogrzewania w roku 2022

Miasto Jelenia Góra ogłasza, iż z dniem 10 stycznia 2022 r. rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania zgodnie z uchwałą nr 270.XXV.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 02 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania dla wniosków składanych od dnia 01.01.2021 r. dostępnej na stronie http://bip.jeleniagora.pl/uchwala/13993/uchwala-nr-270-xxv-2020

Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa:


Dotacja celowa może być udzielona na realizację w lokalach mieszkalnych i nieruchomościach wykorzystywanych na cele mieszkaniowe na zadania służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym  (węgiel, koks, drewno) na przyjazne środowisku źródła ciepła tj.:
    1) kotły gazowe kondensacyjne, spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A;
    2)  kotły na olej lekki opałowy;
    3) systemy ogrzewania elektrycznego; przy czym wyklucza się możliwość finansowania urządzeń przenośnych (np.: grzejniki), tzn.: urządzenia objęte dofinansowaniem muszą być trwale powiązane z lokalem mieszkalnym lub nieruchomością o charakterze mieszkalnym;
    4) kotły na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) - nie dotyczy obszaru strefy A i B Uzdrowiska Cieplice;
    5) kotły na paliwa stałe lub biomasę (zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe) w strefie C obszaru Uzdrowiska Cieplice, przy spełnieniu łącznie warunków braku możliwości technicznych podłączenia do sieci cieplnej lub gazowej, potwierdzonych przez operatorów tych sieci;
    6) włączenie do sieci cieplnej;
    7) urządzenia wykorzystujące odnawialne źródło energii służące wyłącznie do ogrzewania nieruchomości.

Dotacja nie może być udzielona na pokrycie kosztów (koszty niekwalifikowane) m.in. takich jak:


    1) nadzór nad realizacją zadania;
    2) prace remontowe niezwiązane bezpośrednio ze zmianą systemu ogrzewania i niebędące niezbędnymi do jego funkcjonowania;
    3) roboty wykonane siłami własnymi przez beneficjenta;
    4) zakup urządzeń grzewczych niestanowiących elementu zastosowanego typu systemu ogrzewania lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym;
    5) budowa zewnętrznych sieci energetycznych lub gazowych;
    6) dostawa i transport.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację


Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, położonych
w granicach administracyjnych  Jeleniej Góry.
W przypadku lokalu mieszkalnego będącego w administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze dotacja przyznawana jest najemcy tego lokalu.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji


Formularze wniosku o udzielenie dotacji, pełnomocnictw, wniosku o rozliczenie dotacji, protokołów realizacji zadania oraz zestawienia kosztów stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są :
    • na stronie Miasta Jelenia Góra www. jeleniagora.pl w zakładce pn.: Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania;
    • w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra z siedzibą przy ul. Stefana Okrzei 10, pokój 213 (II piętro, budynek wyposażony jest w windę).
      
Wnioski w formie papierowej należy składać
    • Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra z siedzibą przy ul. Stefana Okrzei 10, pokój 213.

Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku
z załączonym kompletem wskazanych w nim załączników.

Jeżeli tytuł prawny do nieruchomości posiada więcej niż jedna osoba należy ustanowić pełnomocnika  który będzie reprezentował Wnioskodawców w postępowaniu o udzielenie
i rozliczenie dotacji  (załączniki nr 2 lub 3 do Ogłoszenia).
Stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek musi być w pełni uregulowany na dzień składnia wniosku.

Zasady realizacji i rozliczenia zadań objętych dotacją

Warunkiem udzielenia dotacji jest potwierdzenie istnienia czynnego systemu grzewczego na paliwo stałe ogrzewającego nieruchomość wykorzystywaną na cele mieszkalne !!!

Weryfikowane jest to w trakcie wizji lokalnej przeprowadzanej po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym z Wydziału Ochrony Środowiska.
Dotacja udzielana jest poprzez zawarcie umowy dotacyjnej po  przeprowadzeniu wizji.
Odmowa przeprowadzenia wizji i podpisania umowy dotacyjnej w wyznaczonym telefonicznie terminie  uznana będzie za rezygnację z dotacji.

Wydatki  (faktury i rachunki wystawione na właściciela na adres, gdzie wykonywana jest zmiana ogrzewani) objęte dotacją nie mogą być poniesione przed dniem podpisania umowy dotacyjnej.   

Realizacja i rozliczenie zadań objętych umową o udzielenie dotacji winno nastąpić w terminie
6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Na pisemną prośbę wraz z uzasadnieniem Wnioskodawcy możliwe jest:
    • wydłużenie terminu realizacji i rozliczenia zadania o kolejny miesiąc jednak nie dłużej niż do dnia 31 października 2022 r.
      
Ostatecznym terminem rozliczenia dotacji w roku 2022 jest dzień 31 października.
Przed upływem terminu wskazanego w umowie dotacyjnej Wnioskodawca obowiązany jest przedłożyć wniosek o rozliczenie dotacji (załącznik nr 4 do Ogłoszenia). Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć kserokopie dokumentów w nim wskazanych w tym w oryginałach faktury/rachunki dokumentujące koszty wykonania inwestycji wystawione na jednego z właścicieli nieruchomości i na adres inwestycji.


Przez datę złożenia rozliczenia rozumie się datę wpływu kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji w formie papierowej do Wydziału  Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra  znajdującego się przy ul. Stefana Okrzei 10 w Jeleniej Górze pokój nr 213.


Wysokość Dotacji
Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości
o charakterze mieszkalnym na terenie Jeleniej Góry, w maksymalnej wysokości do 5.000,00 zł, po zaakceptowaniu  wniosku rozliczeniowego przez Dotującego.


Informacje dodatkowe:
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w:
Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra  z siedzibą  przy ul.  Stefana Okrzei 10
w Jeleniej Górze lub pod numerem telefonu:  75 75 49 855Załączniki :

Załącznik 1 - Wniosek o udzielenie dotacji
Załącznik 1A  - Dane dalszych wnioskodawców
Załącznik 2 - Pełnomocnictwo pojedyncze
Załącznik 3 - Pełnomocnictwo zbiorowe
Załącznik 4 - Wniosek o rozliczenie dotacji

 

 

Kalendarz FB