Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie 5 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2020 - 2024 zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "Prowadzenie 5 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego".

Grupa:

 

Kalendarz FB