Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu wspierania osób w wieku emerytalnym w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.

https://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/16290/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2022-roku-zadania-publicznego-z-zakresu-wspierania-dzialan-na-rzecz-osob-w-wieku-emerytalnym-w-ramach-jeleniogorskiego-budzetu-obywatelskiego

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert.

https://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/16291/zaproszenie-do-udzialu-w-pracach-komisji-konkursowej

 

Kalendarz FB