Po spotkaniu „Szkoły Procesu Konsultacji Społecznych”

W Jeleniej Górze odbyła się kolejna odsłona „Szkoły Procesu Konsultacji Społecznych”. Czwarte już szkolenie nt. technik, metod konsultacji społecznych i partycypacji społecznej poprowadziły trenerki z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska i Agnieszka Szuba.

W dniach 24-25 kwietnia w ratuszu przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Urzędu Miasta i jego jednostek organizacyjnych biorący udział w projekcie „Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych” w oparciu o zdobytą wiedzę z zakresu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz katalog technik, metod konsultacji społecznych i partycypacji społecznej wspólnie wypracowywali regulamin konsultacji społecznych dla Miasta Jeleniej Góry.

Zostały opracowane najistotniejsze części regulaminu dotyczącego konsultacji tj. określenie celu konsultacji, kto jest uprawniony do udziału w konsultacjach, co może być poddane konsultacjom, doprecyzowano, jak informować o konsultacjach oraz na czyj wniosek można przeprowadzić konsultacje społeczne i w jakich formach, uszczegółowiono, w jaki sposób ogłaszać wynik konsultacji, a także w regulaminie zawarto zapis o wymogach dot. wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych, jak również opracowano taki wzór wniosku (zał. nr 1 do regulaminu).

Uczestnicy szkolenia ponadto dopracowali ankiety zaopiniowane przez pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego, na podstawie których zostanie zbadany stopień zainteresowania wśród mieszkańców Jeleniej Góry udziałem w procesie konsultacji społecznych, oraz opracowali strategię przeprowadzenia badania, o jego wynikach poinformujemy po opracowaniu ankiet.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych tematem konsultacji społecznych mieszkańców oraz organizacje pozarządowe z Jeleniej Góry na spotkanie animacyjne poświęcone wynikom przeprowadzonych ankiet oraz dalszym pracom nad regulaminem konsultacji. Spotkanie odbędzie się w Domu 7 Marzeń przy ul. Okrzei 10 (sala 001) w dniu 14 maja br. o godz. 10.00.

 

Kalendarz FB