Projekt „Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra – Etap I”

Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra – Etap I”

Oś priorytetowa 3  Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Poddziałanie 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AJ.

 

Beneficjent: Miasto  Jelenia Góra

 

Wartość całkowita -    11 352 682,48  zł

Wartość dofinansowania z UE -   8 591 942,29 zł

 

Zakres projektu:

Zakres projektu obejmuje termomodernizację budynków oświatowych:

  1. Miejskie Przedszkole nr 2 przy ul. Piłsudskiego 32;
  2. Miejskie Przedszkole nr 4 przy ul. Krasickiego 6;
  3. Miejskie Przedszkole nr 11 przy ul. Chopina 4;
  4. Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14 przy ul. Junaków 2a;
  5. Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych przy ul. Cieplickiej 34 – budynki A i B.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego województwa dolnośląskiego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Realizacja projektu przyczyni się do kształtowania przyjaznego środowiska życia dla okolicznych mieszkańców, pracowników przedmiotowych obiektów oraz do wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Miasta Jeleniej Góry.

Etap realizacji projektu:

  1. Miasto Jelenia Góra dnia 17.11.2017 r. podpisało umowę Nr RPDS.03.03.03-02-0019/16-00 o dofinansowanie Projektu z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą.

  2. W marcu 2018 r. podpisano umowy na wykonanie robót w trzech placówkach oświatowych: Miejskim Przedszkolu Nr 2 i Nr 11, Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 14. Przekazano wykonawcom place budowy.

  3. Obecnie trwają prace przetargowe na wyłonienie wykonawców robót dla Miejskiego Przedszkola Nr 4 i Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych – budynki A i B.

 

 

 

 

Kalendarz FB