Projekt „Termomodernizacja budynku socjalnego przy ul. Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze”

Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynku socjalnego przy ul. Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze”

Oś priorytetowa 3  Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Poddziałanie 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AJ.

 

Beneficjent: Miasto  Jelenia Góra

 

Wartość całkowita -  452 405,42 zł

Wartość dofinansowania z UE -  322 915,51 zł

 

Zakres projektu:

Projekt zakłada wykonanie termomodernizacji budynku socjalnego poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych budynku.

 

Cel Projektu:

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego województwa dolnośląskiego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze.

 

Etapy realizacji projektu:

  1. Pismem nr WK.420.783.2016.AM z dnia 27.04.2017 r. wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został wybrany do dofinansowania.
  2. Dnia 29.09.2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.03.03.03-02-0045/16-00.

 

Kalendarz FB