Projekt Zintegrowani

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020

 

 

Tytuł projektu: „Zintegrowani”

 

 

Oś priorytetowa: 9 - Włączenie społeczne

Działanie: 9.1. - Aktywna integracja

Poddziałanie: 9.1.1. - Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

9.1. A - drugi typ operacji

 Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

 • Wartość całkowita - 605.588,00 zł;

 • Wartość dofinansowania – 545.708, 00 zł.

 

Zakres projektu: rozwijanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w codziennym życiu i na rynku pracy, uczniów od lat 12 i absolwentów z dwóch lat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jeleniej Górze.

Cel projektu:

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, poprzez przygotowanie do samodzielnego i sprawnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym. Dofinansowanie, w ramach projektu, będzie przeznaczone na:

 • specjalistyczne poradnictwo psychologiczne;

 • kursy i szkolenia oraz zajęcia o różnorodnych celach w 6 osobowych grupach, zgodnie z poniższą charakterystyką;

 • 1-dniowe zajęcia wyjazdowe celem uczestnictwa w wydarzeniach społeczno – kulturalnych;

 • wyżywienie uczestników projektu;

 • zakup pomocy dydaktycznych służących do realizacji zadań przewidzianych w niniejszym projekcie;

 • wyposażenie pracowni zajęciowych, takich jak m. in. do prowadzenia własnego gospodarstwa domowego i autoprezentacji;

 • wynagrodzenia kadry pedagogicznej;

 • transport uczestników projektu.

 

Przewidziane w projekcie zajęcia w 6 osobowych grupach mają następujący charakter:

 • specjalistycznego doradztwa zawodowego;

 • treningu umiejętności społecznych i podniesienie kompetencji (w zakresie: autoprezentacji i budowania relacji w grupie, prowadzenia gospodarstwa domowego i zarządzania własnym budżetem oraz efektywnego spędzania czasu wolnego);

 • terapeutyczny (m. in. poprzez zajęcia muzyczne i teatralne, zooterapię i floroterapię z elementami fotografii),

 • praktyczno-poznawczy (zajęcia w zakładach pracy i instytucjach publicznych).

Etap realizacji projektu:

 1. W dniu 29.07.2017 roku Gmina Jelenia Góra podpisała (wraz z Województwem Dolnośląskim i 9 dolnośląskimi jednostkami samorządu terytorialnego) List intencyjny w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Zintegrowani”, w ramach konkursu nr RPDS.09.01.01.-IP.02-02-262/17.

 2. W dniu 10.05.2018 roku Gmina Jelenia Góra podpisała umowę partnerską w sprawie realizacji projektu pn. „Zintegrowani”.

 3. W styczniu 2019 roku rozpoczęły się zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jeleniej Górze.

 

 

Kalendarz FB