Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

 

Tytuł projektu: Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry.                    

Oś priorytetowa: 6. Infrastruktura spójności społecznej.

Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

Poddziałanie: 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AJ.

 

Beneficjent:  Miasto Jelenia Góra.

Wartość całkowita:                             8 398 458,58 PLN

Wartość dofinansowania z UE:            2 935 100,22 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa:    151 770,02 PLN

 

Zakres projektu obejmuje:

1.  Przebudowę Al. W. Polskiego polegającą na:

-       przebudowie nawierzchni jezdni i chodników 0,9 km wraz z oświetleniem ulicznym, kanalizacją deszczową, przystosowaniem ciągu do ruchu rowerowego,

-       uporządkowanie zieleni z małą architekturą,

-       przebudowie strefy wejściowej do Teatru C. K. Norwida z podjazdem dla niepełnosprawnych.

 2. Wykonanie robót budowlano - konserwatorskich celem poprawy stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze wraz z jego turystycznym udostępnieniem.

 

Celem projektu jest ożywienie zdegradowanego obszaru, podniesienie jego atrakcyjności jako miejsca zamieszkania i działalności społeczno - gospodarczej oraz wzmocnienie funkcji rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych.

Efekty realizacji projektu:

-zahamowanie degradacji zabytkowego obszaru MJG oraz wzmocnienie funkcji o charakterze społeczno-gospodarczym i kulturalnym;

-dostosowanie obiektów dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

-poprawa estetyki oraz rewitalizacja zabytkowego centrum MJG;

-przebudowa drogi powiatowej wraz z infrastrukturą – ok.  0,9 km;

-rewitalizacja zabytkowego budynku ratusza;

-poprawa jakości i rozszerzenie oferty turystycznej miasta.

 

 

 

Kalendarz FB